The Investigations và Special Operations Command covers a wide breadth of public safety và investigative services serving Orange County.

The Command is comprised of the Investigations Division, Orange County Crime Lab, Coroner Division, Emergency Management Division & the Special Operations Division.

 


*

Making Orange County a safe, healthy, và fulfilling place to lớn live, work, và play, today & for generations khổng lồ come, by providing outstanding, cost-effective regional public services.

Bạn đang xem: Investigations & Special Operations Command


This browser is no longer supported & some key features will not work. We strongly recommend using Edge, Chrome 70+, Safari 5.x+ and Firefox 5.x+.


Vì sự tiện nghi của bạn sử dụng, trang mạng này của Quận Cam sử dụng dịch vụ thông dịch miễn tầm giá của Google. Một khi bấm vào nút “Tôi chấp nhận” (I accept), tức là quý vị gật đầu những trang của trang mạng này vươn lên là những ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Quận Cam đã tận dụng mọi nỗ lực cố gắng để đảm bảo an toàn sự đúng đắn của bài toán thông dịch. Tuy nhiên, không tồn tại việc phiên dịch về năng lượng điện tử và tự động hóa nào chủ yếu xác. Ví dụ điển hình như, thông dịch không phải là những nhiều từ tinh tế cảm với không thể hoàn toàn chuyển đặt câu văn một giải pháp đúng nghĩa. Cấp dưỡng đó, quý vị hoàn toàn có thể tìm thấy sự khác biệt liên quan lại đến ngôn ngữ địa phương và tính cách đặc thù của nó. Tiếp tế đó quý vị cần yếu thông dịch những biểu đồ gia dụng với bạn dạng văn, các hồ sơ thuộc các loại PDF tệp tin và phần nhiều áp dụng đặc biệt trên trang mạng này. Quận Cam không chịu đựng trách nhiệm bất kể những gì thông dịch được hỗ trợ từ Google. Nguyên bản của trang mạng này được cung ứng bằng Anh ngữ. Nếu có những sự biệt lập giưa văn bạn dạng bằng Anh ngữ và bản dịch, bản Anh ngữ vẫn là văn bản tất yếu. Khi nhấn vào nút “Tôi chấp nhận” quý vị gật đầu đồng ý là ngẫu nhiên những sự khác biệt hay những khác biệt qua sự thông ngôn sẽ không có tính phương pháp ràng buộc và sẽ không còn có ngẫu nhiên một hậu quả pháp lý nào. Quận Cam ko thể đảm bảo an toàn sự đúng chuẩn của bài toán thay đổi bản văn và sẽ không còn chịu bất kể một nhiệm vụ nào có thể gây ra vì việc áp dụng hạy dựa vào bản phiên dịch cung ứng bởi Google. Khi nhấn “Tôi đồng ý” tức là quý vị đã đồng ý từ bỏ toàn bộ những thiệt hại hoàn toàn có thể xảy ra so với Quận Cam do việc nhờ vào sự thông dịch hỗ trợ bởi Google.


Para la conveniencia de los usuarios, este sitio website del Condado de Orange usa el servicio gratuito de traducción de idiomas de Google. Al hacer clic en el botón “Acepto”, usted acepta que las páginas de este sitio website pasarán a estar en otros idiomas distintos al inglés. El Condado de Orange ha hecho el máximo esfuerzo para asegurar la precisión de la traducción. Sin embargo, no hay traducción automática o por computación que sea perfecta. Por ejemplo, la traducción no es sensible al contexto y no puede traducir totalmente el texto en todo su significado. Además, es posible que encuentre diferencias asociadas a dialectos o preferencias regionales. Además, no puede traducir gráficos nhỏ texto, archivos PDF o aplicaciones especiales en este sitio web. El Condado de Orange no es responsable de la traducción proporcionada por Google. La versión original de este sitio website está disponible en inglés. Tê mê existe alguna discrepancia entre la versión en inglés de este sitio web y la versión traducida, la versión en inglés tendrá preferencia. Al hacer clic en "Acepto", está de acuerdo en que cualquier discrepancia en la traducción no será vinculante ni tendrán ningún efecto legal. El Condado de Orange no puede garantizar la exactitud del texto convertido y no asume ninguna responsabilidad que pueda surgir por usar o confiar en la traducción proporcionada por Google. Al hacer clic en "Acepto" significa que está de acuerdo en renunciar a cualquier pérdida que pueda ser causada al Condado de Orange por basarse en la traducción proporcionada por Google.

Xem thêm: Mặt Nạ Hoa Hồng Tập 10 - Xem Phim Mặt Nạ Hoa Hồng


사용자들의 편의를 위하여 저희 오렌지 카운티 웹사이트는 Google 무료 언어번역 서비스를 이용합니다. "동의합니다" 버튼을 클릭하면 귀하는 이 웹사이트 페이지가 영어가 아닌 언어로 바뀌는 것을 받아들이는 것입니다. 오렌지 카운티는 정확한 번역이 되도록 하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 그러나 컴퓨터 번역이나 자동 번역이 완벽하지는 않습니다. 예를 들자면, 번역은 맥락을 감지하지 못하며 글자의 의미를 완전하게 번역할 수는 없습니다. 나아가서, 지역의 방언이나 그곳에서 자주 쓰이는 말과 관련하여 차이를 볼 수 있을 것입니다. 또한 이 웹사이트에서 귀하는 문자가 포함된 그래픽, PDF 파일, 특수 어플리케이션을 번역할 수 없습니다. 오렌지 카운티는 Google이 제공하는 번역에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹사이트의 원본 버전은 영어로 된 것입니다. 이 웹사이트의 영어 버전과 번역된 버전 사이에 차이가 있다면 영어 버전이 우선합니다. "동의합니다"에 클릭함으로써 귀하는 번역의 불일치는 구속력이 없으며 법적 효력이 없음에 동의하게 되는 것입니다. 오렌지 카운티는 변환된 문자의 정확성을 보증하지 않으며, Google이 제공하는 번역을 이용하거나 의존함으로 인하여 발생할 수 있는 어떠한 책임도 지지 않습니다. "동의합니다"에 클릭하는 것은 귀하가 Google이 제공하는 번역에 의존함으로 인하여 오렌지 카운티에서 발생할 수 있는 모든 손실을 포기하는데 동의한다는 의미입니다.


為方便用戶,本奧蘭治縣網站使用免費Google語言翻譯服務。點擊“我接受”按鈕,即表示您接受本網站的頁面變為非英語語言。奧蘭治縣已盡一切努力確保翻譯的準確性。然而,沒有完美的電腦翻譯或自動翻譯。例如,翻譯對上下文不敏感,無法將文本完全翻譯成其含義。此外,您可能會發現與地區方言或偏好相關的差異。此外,您不能在本網站上翻譯帶有文本、PDF 文件和特殊應用程序的圖形。奧蘭治縣不對 Google 提供的翻譯負責。本網站的原始版本提供英文版本。如果本網站的英文版本與翻譯版本有任何差異,以英文版本為準。點擊“我接受”,即表示您同意翻譯中的任何差異或差異不具有約束力且不具有法律效力。奧蘭治縣無法保證轉換後文本的準確性,也不承擔因使用或依賴Google提供的翻譯而可能產生的任何責任。點擊“我同意”即表示您同意放棄依賴Google提供的翻譯可能給奧蘭治縣造成的任何損失。

Christians Exterminator, Hammer of Damnation, Herr Wolf (2), Luiz Carlos Oliveira, Resistencia 88, Warlord Von Ravenclaw, Werewolf Bloodorder, Wolfhord
Sort Title, A-ZTitle, Z-ALabel, A-ZLabel, Z-AYear, 0-9Year, 9-0 Show items per page 2550100250500 Refresh
GTV 02
*
Command Sturmangriff (Album) 7 versions Totenkopf Propaganda GTV 02 Brazil 2004 Sell This Version 7 versions Image Title Label Catalog Number Year In Your Collection, Wantlist, or Inventory Actions
BOP038, DAP001
*
Der Stürmer / Reek Of The Unzen Gas Fumes / Command / Fogged By Fleshflies Der Stürmer / Reek Of The Unzen Gas Fumes / Command / Fogged By Fleshflies - Der Stürmer / Reek Of The Unzen Gas Fumes / Command / Fogged By Fleshflies 3 versions Breath Of Pestilence, Death"s Abyss Productions BOP038, DAP001 Finland 2016 Sell This Version 3 versions Image Title Label Catalog Number Year In Your Collection, Wantlist, or Inventory Actions

Singles và EPs


none
*
Command / Vothana Command / Vothana - Der Sonnenmensch / Đôi Cánh của việc Giận Du = The Wings Of Fury (EP) 2 versions Kruppstahl Enterprises none Brazil 2020 Sell This Version 2 versions Image Title Label Catalog Number Year In Your Collection, Wantlist, or Inventory Actions

Compilations


C.R. 003
*
Command / Pantheon Command / Pantheon - Split-Tape ‎(Cass, Comp) Combat Records C.R. 003 Brazil 2000 Sell This Version Image Title Label Catalog Number Year In Your Collection, Wantlist, or Inventory Actions

Miscellaneous


South 13, SOUTH 015
*
Command Kultur
Kampf ‎(Cass, S/Sided, Ltd) Southern, Southern South 13, SOUTH 015 Brazil 1998 Sell This Version Image Title Label Catalog Number Year In Your Collection, Wantlist, or Inventory Actions
none
*
Command / Wolfsschanze (3) Command / Wolfsschanze (3) - white Death Commando ‎(Cass, Ltd, Num) Not On Label none Brazil 2020 Sell This Version 1 – 6 of 6
*
© 2023 docongtuong.edu.vn® Cookie Settings Language English Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Português (Brasil) Русский