rộng 12 năm xây dựng & phát triển, MBLand đã có những nâng tầm mạnh mẽ trong các lĩnh vực hoạt động với lốt ấn là 1 loạt dự án mang tính phức hợp, tiện ích và yêu ước kỹ thuật cao tạo cho giá trị cốt lõi bao gồm cả quy mô lẫn unique trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

function Scroll
To
Top(n)n.prevent
Default();$("html, body").animate(scroll
Top:0,500)function Ajax
Loading(n)n?($(".form-alert-content").remove(),$(".progress-ajax-wrap").fade
In()):$(".progress-ajax-wrap").fade
Out()function set
Cookie(n,t,i,r,u,f)var e=new Date;e.set
Date(e.get
Date()+parse
Int(i));document.cookie=n+"="+escape(t)+(i?"; expires="+e.to
GMTString():"")+(r?"; path="+r:"")+(u?"; domain="+u:"")+(f?"; secure":"")function get
Cookie(n)var i=document.cookie,u=n+"=",t=i.index
Of("; "+u),r;if(t==-1)if(t=i.index
Of(u),t!=0)return nullelse t+=2;return r=document.cookie.index
Of(";",t),r==-1&&(r=i.length),unescape(i.substring(t+u.length,r))function delete
Cookie(n,t,i)get
Cookie(n)&&(document.cookie=n+"="+(t?"; path="+t:"")+(i?"; domain="+i:"")+"; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT")function Get
Window
Width()document.document
Element.client
Height)?(n=document.document
Element.client
Width,t=document.document
Element.client
Height):document.body&&(document.body.client
Widthfunction loading(n)if(!document.get
Element
By
Id("Ajax
Loading"))var t=(Get
Window
Width()-36)/2,i="
";j
Query("body").append(i)typeof n=="undefined"function loading(n)if(!document.get
Element
By
Id("Ajax
Loading"))var t=(Get
Window
Width()-36)/2,i="
";j
Query("body").append(i)typeof n=="undefined"function Remove
Not
Digit(n,t)return n=n.replace(/<^d.>/g,""),t&&(n=n.replace(/./g,"")),n==""&&(n="0"),nfunction Check
Email(n,t)tfunction Check
Email
Value(n,t)(t="Invalid thư điện tử !"),/^(A-Z0-9_.->)+
((A-Z0-9->)+.)+(A-Z0-9>2,4)+$/.test(n)?!0:!1function Check
Email
Value01(n)return/^(A-Z0-9_.->)+
((A-Z0-9->)+.)+(A-Z0-9>2,4)+$/.test(n)?!0:!1function Init
Check
Input
Contact(n){j
Query(n+" .required").change(function()function Check
Input
Form(n,t)return Check
Input
Contact(n,t)function Reset
Input
Value(n)j
Query(n+" input").val("");j
Query(n+" textarea").val("")!function(n,t)"use strict";"object"==typeof module&&"object"==typeof module.exports?module.exports=n.document?t(n,!0):function(n)if(!n.document)throw new Error("j
Query requires a window with a document");return t(n):t(n)("undefined"!=typeof window?window:this,function(n,t)"use strict";function gi(n,t)t=tfunction ui(n)var t=!!n&&"length"in n&&n.length,r=i.type(n);return"function"!==r&&!i.is
Window(n)&&("array"===rfunction l(n,t)return n.node
Name&&n.node
Name.to
Lower
Case()===t.to
Lower
Case()function fi(n,t,r)return i.is
Function(t)?i.grep(n,function(n,i)return!!t.call(n,i,n)!==r):t.node
Type?i.grep(n,function(n)return n===t!==r):"string"!=typeof t?i.grep(n,function(n)return ht.call(t,n)>-1!==r):tu.test(t)?i.filter(t,n,r):(t=i.filter(t,n),i.grep(n,function(n)return ht.call(t,n)>-1!==r&&1===n.node
Type))function nr(n,t)while((n=n)&&1!==n.node
Type);return nfunction pf(n)<>,function(n,i)t=!0),tfunction g(n)return nfunction vt(n)throw n;function tr(n,t,r,u)var f;tryn&&i.is
Function(f=n.promise)?f.call(n).done(t).fail(r):n&&i.is
Function(f=n.then)?f.call(n,t,r):t.apply(void 0,.slice(u))catch(n)r.apply(void 0,)function yt()u.remove
Event
Listener("DOMContent
Loaded",yt);n.remove
Event
Listener("load",yt);i.ready()function ot()this.expando=i.expando+ot.uid++function wf(n)"false"!==n&&("null"===n?null:n===+n+""?+n:le.test(n)?
JSON.parse(n):n)function ir(n,t,i)var r;if(void 0===i&&1===n.node
Type)if(r="data-"+t.replace(ae,"-$&").to
Lower
Case(),i=n.get
Attribute(r),"string"==typeof i)tryi=wf(i)catch(u)s.set(n,t,i)else i=void 0;return ifunction rr(n,t,r,u)+sfunction bf(n)var r,f=n.owner
Document,u=n.node
Name,t=vi;return t?t:(r=f.body.append
Child(f.create
Element(u)),t=i.css(r,"display"),r.parent
Node.remove
Child(r),"none"===t&&(t="block"),vi=t,t)function nt(n,t)"")&&r.push(o);return hfunction pt()return!0function tt()return!1function fr()tryreturn u.active
Elementcatch(n)function oi(n,t,r,u,f,e)function er(n,t)function kf(n)return n.type=(null!==n.get
Attribute("type"))+"/"+n.type,nfunction df(n)var t=ke.exec(n.type);return t?n.type=t<1>:n.remove
Attribute("type"),nfunction or(n,t)var u,c,f,o,h,l,a,e;if(1===t.node
Type)if(r.has
Data(n)&&(o=r.access(n),h=r.set(t,o),e=o.events))function l(n)return n=!0,nfunction a(n)var t=i.create
Element("fieldset");tryreturn!!n(t)catch(r)return!1finallyt.parent
Node&&t.parent
Node.remove
Child(t);t=nullfunction kt(n,i)"),u=r.length;u--;)t.attr
Handle>=ifunction oi(n,t)var i=t&&n,r=i&&1===n.node
Type&&1===t.node
Type&&n.source
Index-t.source
Index;if(r)return r;if(i)while(i=i.next
Sibling)if(i===t)return-1;return n?1:-1function di(n)return function(t)var i=t.node
Name.to
Lower
Case();return"input"===i&&t.type===nfunction gi(n)return function(t)"button"===i)&&t.type===nfunction si(n)return function(t)function d(n)return l(function(t)return t=+t,l(function(i,r)for(var u,f=n(<>,i.length,t),e=f.length;e--;)i>&&(i=!(r=i))))function dt(n)return n&&"undefined"!=typeof n.get
Elements
By
Tag
Name&&nfunction hi()function st(n)for(var t=0,r=n.length,i="";t1?function(t,i,r)for(var u=n.length;u--;)if(!n(t,i,r))return!1;return!0:n<0>function nr(n,t,i)for(var r=0,f=t.length;r-1&&(f=!(e=a))else h=ct(h===e?h.splice(w,h.length):h),u?u(null,e,h,s):k.apply(e,h))function ti(n)t.relative<" ">,i=h?1:0,l=ht(function(n)return n===o,c,!0),a=ht(function(n)return tt(o,n)>-1,c,!0),e=;i1&>(e),i>1&&st(n.slice(0,i-1).concat(value:" "===n.type?"*":"")).replace(pt,"$1"),u,i0,e=n.length>0,o=function(o,s,c,l,a).1,ft=rt.length;for(a&&(at=s===i;return f?l(o):ovar rt,e,t,lt,ci,ft,ii,li,at,w,ut,b,i,s,h,o,g,vt,et,f="sizzle"+1*new Date,c=n.document,v=0,ir=0,ai=bt(),vi=bt(),yt=bt(),ri=function(n,t)return n===t&&(ut=!0),0,rr=.has
Own
Property,nt=<>,ur=nt.pop,fr=nt.push,k=nt.push,yi=nt.slice,tt=function(n,t){for(var i=0,r=n.length;i+~>|"+r+")"+r+"*"),hr=new Reg
Exp("="+r+"*(<^\>"">*?)"+r+"*\>","g"),cr=new Reg
Exp(fi),lr=new Reg
Exp("^"+it+"$"),wt=:(even,ar=/^(?:input|select|textarea|button)$/i,vr=/^hd$/i,ot=/^<^{>+\.(+))$/,ei=/<+~>/,y=new Reg
Exp("\\(<\da-f>1,6"+r+"?);i.extend(queue:function(n,t,u),dequeue:function(n,t),_queue
Hooks:function(n,t));i.fn.extend({queue:function(n,t)/(?:java();var ii=u.document
Element,ve=/^key/,ye=/^(?:mouse|pointer|contextmenu|drag|drop)|click/,ff=/^(<^.>*)(?:.(.+)|)/;i.event={global:,add:function(n,t,u,f,e)(c.handler.guid=u.guid)),e?l.splice(l.delegate
Count++,0,c):l.push(c),i.event.global=!0),remove:function(n,t,u,f,e)var y,k,c,v,p,s,l,a,o,b,d,w=r.has
Data(n)&&r.get(n);if(w&&(v=w.events)),dispatch:function(n){var t=i.event.fix(n),u,c,s,e,f,l,h=new Array(arguments.length),a=(r.get(this,"events")||)||<>,o=i.event.special||;for(h<0>=t,u=1;u=1))for(;r!==this;r=r.parent
Node||this)if(1===r.node
Type&&("click"!==n.type||r.disabled!==!0))for(o=<>,s=,f=0;f-1:i.find(u,this,null,).length),s&&o.push(e);o.length&&c.push(elem:r,handlers:o)return r=this,hx20 f>*)<^>>*)/>/gi,we=/
Thể thủy tinh và Glaucoma
Phẫu thuật Femto Cataract
Phẫu thuật Phaco
Tạo hình vùng bé xíu điều trị glaucoma góc mở
Phẫu thuật thủy tinh trong thể khác
Các một số loại TTT nhân tạo
*

Khám bệnh
Các gói thăm khám mắt
Các dịch về kết mạc
Các căn bệnh về lệ đạo
Các dịch về giác mạc
Các bệnh dịch về mi mắt
Chẩn đoán hình ảnh
*

*

*
Nhãn nhi & tạo hình củng mạc
*

Sử dụng các kỹ thuật công nghệ cao nhằm chuẩn đoàn và đưa ra biện pháp điều trị những bệnh liên quan đến mắt...

Bạn đang xem: May mắn thay

cụ thể
Phương Oanh

Diễn viên

"Sau khi phẫu thuật Phương Oanh đã dành thị lực 10/10 thật quả thật kỳ vọng, cách thức Relex Smile rất nhẹ nhàng, gấp rút và hoàn toàn không đau. Ngay trong khi bước xuống bàn mổ, bản thân đã hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi thứ bao quanh mà không buộc phải kính hỗ trợ. Chỉ vỏn vẹn cùng với 23s/mắt Oanh đã tìm lại được hai con mắt sáng khoẻ. Chân thành cảm ơn những bác sĩ và nhân viên cấp dưới tại bệnh viện Mắt nước ngoài Việt - Nga đã tận tình cung ứng cho Oanh hết sức nhiều."

cụ thể
Hòa Minzy

Ca sỹ

"Hòa phải thao tác nhiều và thường xuyên với ánh sáng điện tử, hoạt động trong môi trường thiếu sáng, thói quen làm cho việc, sinh sống không hợp lí đã khiến Hòa bị cận thi. ở đầu cuối mình vẫn trút vứt gánh nặng nề cận thị của bản thân mình tại khám đa khoa Mắt nước ngoài Việt - Nga. Hòa được chuyên gia Nhãn khoa số 1 Châu Âu trực tiếp thăm khám và bốn vấn. Thực sự quá nhanh, quá vơi nhàng, chỉ với 23s là xong 1 đôi mắt rồi. Hòa xin gửi lời cảm ơn thực lòng nhất đến bệnh viện Mắt nước ngoài Việt - Nga và toàn cục Y bác sĩ tại viện góp Hoà có một hai con mắt sáng khoẻ nhất"

cụ thể
hương thơm Tràm

Ca sĩ

"Cuối thuộc Tràm đã tìm lại được đôi mắt Full HD sau từng nào năm treo kính cận. Quá trình mổ cận ra mắt nhanh chóng và chuyên nghiệp và nhất là không hề nhức chút nào. Tràm xin giữ hộ lời cảm ơn mang lại các chuyên gia bác sĩ, nhân viên cấp dưới Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga đã đồng hành cùng Tràm trong cả nửa năm, tự khi khám chữa viêm giác mạc sâu cho đến lúc mổ cận thị kiếm tìm lại hai con mắt sáng khoẻ."

chi tiết
Nguyễn bạo dạn Quân "Quyết Đại Ca - 5S Online"

Ca sỹ, diễn viên

"Hôm này là tròn một tuần lễ Quân mổ mắt cận thị tại căn bệnh viện thế giới Việt Nga bằng phương thức Femto Lasik do bác bỏ sĩ Boris Fattakhov tiến hành Sau phẫu thuật đôi mắt Quân đã chiếm lĩnh thị lực 10/10, không cảm giác đau cộm tuyệt nhức mắt, góc nhìn buổi tối tốt, không tồn tại hiện tượng đau đầu khi đọc chữ và cũng không bị chạm mặt bất kì trở ngại ngùng nào trong cuộc sống thường ngày hàng ngày cũng như trong công việc".

chi tiết
Đức Phúc

Ca sĩ

"Không có gì ngoại trừ sự hài lòng, tự khâu đảm nhiệm đến quy trình mổ mắt đều diễn ra cực kì chuyên nghiệp. Chỉ vỏn vẹn gần đầy 10 phút Phúc đã tìm lại được đôi mắt sáng khoẻ như bây giờ. Phúc xin chân thành cảm ơn các chuyên viên bác sĩ và nhân viên cấp dưới tại viện đã hỗ trợ nhiệt tình. Chúc cơ sở y tế Mắt nước ngoài Việt - Nga càng ngày càng thành công"

chi tiết
Gia Nghi - Á Quân The Voice 2018

Ca sĩ

"Sau lúc bước thoát khỏi Giọng Hát Việt 2018 và dành giải Á Quân với sệt thù các bước phải trang điểm hàng ngày, phải thực hiện kính áp tròng liên tục nên mắt của chính bản thân mình thường xuyên khô, mỏi đôi mắt và bao gồm triệu triệu chứng viêm. Hơn 10 năm ủ ấp về ước mơ toá kính, cuối cùng mình đã tiến hành hoá mong mơ của mình tại khám đa khoa Mắt nước ngoài Việt - Nga. Trên đây, mình được chuyên viên Nhãn khoa bậc nhất Châu Âu trực tiếp thăm khám và tư vấn. Cục bộ các khâu hầu như diễn ra cực kì nhanh nệm và chuyên nghiệp và đặc trưng là không hề đau chút nào. Nghi xin gởi lời cảm ơn tình thực đến toàn thể nhân viên và bác bỏ sĩ đã cung ứng Nghi hết sức tận trung ương và sức nóng tình"

cụ thể
Dương Phạm - Minh Tiệp

Diễn viên, đứng đầu 10 hoa khôi Việt Nam

"Sau hai mươi năm đeo kính dày cộp lên khía cạnh thì ni em đang được túa bỏ. Tưởng tưởng chỉ cận 3 độ thì cho tới khi khám trước lúc phẫu thuật thì đôi mắt em đang ngót nghét 5 độ rồi. Sau 1 thời hạn dài đắn đo suy xét chọn lựa thì em đang hạ cánh tại căn bệnh viên mắt quốc tế Việt Nga. Một đợt tiếp nhữa cảm ơn cơ sở y tế về sự chuyên nghiệp hóa và thiện chí của mình. Một địa chỉ cửa hàng hoàn toàn tin tưởng".

chi tiết
công nghệ vượt trội

Chăm sóc mắt chất lượng cao, tiên tiến, công nghê chọn lọc từ Châu Âu mang về thị lực hồi sinh vượt trội


Trang thiết bị văn minh

Trang thiết bị tân tiến nhất trái đất giúp điều trị cho những bệnh dịch nhân đã trở nên từ chối bởi những cơ sở y tế khác


Quy trình bài bản

Chăm sóc đôi mắt điều kiện giỏi nhất, theo các bước và tiêu chuẩn của Trung chổ chính giữa Nhãn Khoa lớn nhất thế giới


Bệnh Viện Mắt thế giới Việt – Nga được ra đời trong Chương Trình hợp tác và ký kết Nhãn Khoa nước ta – Liên bang Nga vẫn được bộ Y Tế hai nước cam kết kết ngày 12 tháng tư năm 2007. Theo đó, phía Liên Bang Nga chỉ định MNTK Fyodorov là nơi thực hiện chương trình hòa hợp tác, đưa giao công nghệ và cử nhóm ngũ bs cho phía vn mà trong những số ấy Bệnh Viện Mắt quốc tế Việt – Nga là chỗ tiếp nhận.
ts Naiduk Dmitry Olegovich

Tiến sĩ Naiduk Dmitry Olegovich - nhìn trong suốt thời gian làm việc của mình, anh đã thực hiện hơn 15.000 ca phẫu thuật, là người tiến hành phẫu thuật Lasik, Phaco + Restor, Torik, Crosslinking làm việc Sochi.


bác bỏ sĩ Sadikova Dilorom Ilkhamovna
bác bỏ sĩ Sadikova Dilorom Ilkhamovna
ts - bác sĩ Boris Fattakhov Temanovich

Tiến sĩ chưng sĩ siêng khoa mắt bậc cao, Trưởng khoa Laser cùng khúc xạ – Viện phân tích khoa học những bệnh về mắt UFA, Thầy thuốc ưu tú Bashkotostan – Liên Bang Nga.


ts - chưng sĩ Boris Fattakhov Temanovich

Tiến sĩ chưng sĩ chăm khoa đôi mắt bậc cao, Trưởng khoa Laser cùng khúc xạ – Viện phân tích khoa học các bệnh về mắt UFA, Thầy thuốc ưu tú Bashkotostan – Liên Bang Nga.

Tiến sĩ - bác bỏ sĩ chuyên khoa đôi mắt bậc cao.


gs Ermilova Irina Aleksandrovna

Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên khoa nhãn nhi, bác bỏ sĩ chuyên gia bậc cao nhất, bác sĩ công nghệ y khoa.


giáo sư Ermilova Irina Aleksandrovna

Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên khoa nhãn nhi, chưng sĩ chuyên gia bậc cao nhất, bác bỏ sĩ khoa học y khoa.

Xem thêm: Tranh Ngộ Nghĩnh Về Tình Yêu, Những Bộ Tranh Vẽ Về Tình Yêu

Chuyên gia bậc nhất trong nghành nghề dịch vụ chuyên khoa nhãn nhi, bác sĩ chuyên viên bậc cao nhất, chưng sĩ khoa học y khoa.


ts - chưng sĩ Abdullin Rustem Rifovich

Bác sỹ mổ xoang phòng vi phẫu máy 3 “Viện phân tích khoa học các bệnh về mắt” Viện hàn lâm công nghệ Ufa


tiến sĩ - bác sĩ Abdullin Rustem Rifovich

Bác sỹ mổ xoang phòng vi phẫu thứ 3 “Viện phân tích khoa học những bệnh về mắt” Viện hàn lâm công nghệ Ufa

Bác sĩ khoa phẫu thuật


tiến sĩ - bác sĩ Stirmanova Elena

Stirmanova Elena sinh vào năm 1981, xuất sắc nghiệp loại xuất sắc viện đại học y tp Moscow mang tên Sechenov năm 2005 với chuyên ngành “khám trị bệnh”. Từ thời điểm năm 2005-2006 đã thông qua quy trình thực hành trên viện đh y khoa đào tạo và huấn luyện sau đại học trên đề nghị tảng MOKB (nay ban ngành nhà nước Viện đại học y kho


tiến sĩ - chưng sĩ Stirmanova Elena

Stirmanova Elena sinh vào năm 1981, tốt nghiệp loại xuất sắc viện đại học y thành phố Moscow với tên Sechenov năm 2005 với siêng ngành “khám trị bệnh”. Từ thời điểm năm 2005-2006 vẫn thông qua quá trình thực hành trên viện đh y khoa huấn luyện sau đại học trên buộc phải tảng MOKB (nay ban ngành nhà nước Viện đh y kho

Bác sĩ khoa nhãn nhi


*
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN LIÊN BANG NGA VNUKOV K.V THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA
HÀ NỘI

nhà C2, Làng thế giới Thăng Long, Dịch Vọng, quận cầu Giấy, hà nội


tp.hồ chí minh

hàng đầu đường 3 mon 2, phường 11, quận 10, tp hcm

tuvan.hcm
HẠ LONG

công ty A6, Khu thành phố Monbay, Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tp quảng ninh

halong

Thời gian làm cho việc

Thời gian thao tác làm việc tất cả những ngày vào tuần (Ngày Lễ, sản phẩm công nghệ 7 và nhà Nhật thao tác làm việc đến 17h30)