Chiến thắng Boss, anh hùng sẽ được thụ hưởng chiến tích lẫy lừng của mình với những vật phẩm bất ngờ, những kỳ trân bảo vật huyền linh ảo diệu.

Bạn đang xem: Boss bàn cổ phong thần

TênBản ĐồLevelThời gianPhần thưởng

Cửu Linh

Tam Sơn

(81,31)

30

1h/lần (giờ lẻ)

Vũ khí lam 20-30
Trang bị lam 20-30
Pháp bảo cấp 10
Bạch Không Thư

Kim Trại Phu Nhân

Đông Hải Long Uyên

(71,51)

60

12h15 - 0h15

Vũ khí lam 30-60
Trang bị lam 30-60
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Bạch Không Thư
Lam Không Thư

Lam Bá

Băng Xuyên
Cực

(28,92)

60

12h45 - 0h45

Vũ khí lam 30-60
Trang bị lam 30-60
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Bạch Không Thư
Lam Không Thư

Côn Bối

Tầng 5 Hiên Viên Động

(133,26)

60

12h30 - 0h30

Vũ khí lam 30-60
Trang bị lam 30-60
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Bạch Không Thư
Lam Không Thư

Thiết Bố

Sa Mạc Chết

(118,55)

60

0h00 - 12h00Vũ khí lam 30-60
Trang bị lam 30-60
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Bạch Không Thư
Lam Không Thư

Nhị Lang Thần

Trần Đường Quan

(102,104)

80

18h45

Vũ khí lam 40-80
Trang bị lam 40-80
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư

Đại Điêu

Tầng 5 Bích Du Cung

(101,10)

80

18h30Vũ khí lam 40-80
Trang bị lam 40-80
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư

Bàn Cổ

Tầng 5 Khốn Tiên Cung

(90/19)

80

18h00

Vũ khí lam 40-80
Trang bị lam 40-80
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư

Ly Long

Phương Trượng

100

19h50

Vũ khí lam 50-100
Trang bị lam 50-100
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư

Giao Long

Đông Doanh

100

19h30

Vũ khí lam 50-100
Trang bị lam 50-100
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư

Di Long

Bồng Lai

100

20h20

Vũ khí lam 50-100
Trang bị lam 50-100
Pháp bảo cấp 10-70
Lỗ Ban Phủ
Cuốc Chim
Hồng Không Thư
Hoàng Không Thư
Bạch Không Thư

Bên cạnh hệ thống nhiệm vụ đa dạng đầy thử thách, hay công cuộc kiến quốc lập thành tranh hùng xưng bá không ít gian nan, anh hùng còn tìm thấy niềm vui chinh phục trong những trận săn diệt Boss kinh thiên động địa.


Chiến thắng Boss, anh hùngsẽ được thụ hưởng chiến tích lẫy lừng của mình với những tặng vật bất ngờ, những kỳ trân bảo vật huyền linh ảo diệu.

Thời gian và địa điểm

Xác định đúng thời điểm Boss xuất hiện để tránh tình trạng tiêu phí sức lực và thời gian tìm kiếm.

Hình ảnh
Mô tả

Cửu Anh

Đẳng cấp: 30.Vị trí: Ải Tam Sơn (198,208) xuất hiện phút 59 mỗi khung giờ (trừ 15h59).Phần thưởng:Vũ khí Hoàng Kim cấp 20 và cấp 30.Trang bị Lục Cấp 20 và cấp 40.Pháp bảo cấp 10.Sách kỹ năng các phái từ cấp 15 đến cấp 30.

Hỗn Độn

Đẳng cấp: 60.Vị trí: Sa Mạc Chết (217,185) lúc 00h00, 12h00, 07h00 và 19h00.Phần thưởng:Vũ khí Hoàng Kim cấp 30 đến cấp 60.Trang bị Lục Cấp 20 và cấp 40.Pháp bảo cấp 10 đến cấp 70.Sách kỹ năng các phái từ cấp 46 đến cấp 75.

Cùng Kỳ

Đẳng cấp: 60.Vị trí: Đông Hải Long Uyên (223,217) lúc 00h15, 07h15, 12h15 và 19h15.Phần thưởng:Vũ khí Hoàng Kim cấp 30 đến cấp 60.Trang bị Lục Cấp 20 và cấp 40.Pháp bảo cấp 10 đến cấp 70.Sách kỹ năng các phái từ cấp 46 đến cấp 75.

Thao Thiết

Đẳng cấp: 60.Vị trí: Tầng 5 Hiên Viên Động (248,192) lúc 00h30, 07h30, 12h30 và 19h30.Phần thưởng:Vũ khí Hoàng Kim cấp 30 đến cấp 60.Trang bị Lục Cấp 20 và cấp 40.Pháp bảo cấp 10 đến cấp 70.Sách kỹ năng các phái từ cấp 46 đến cấp 75.

Đào Ngột

Đẳng cấp: 60.Vị trí: Băng Xuyên Chi Cực (163,203) lúc 00h45, 07h45, 12h45 và 19h45.Phần thưởng:Vũ khí Hoàng Kim cấp 30 đến cấp 60.Trang bị Lục Cấp 20 và cấp 40.Pháp bảo cấp 10 đến cấp 70.Sách kỹ năng các phái từ cấp 46 đến cấp 75.

Dương Tiễn

Đẳng cấp: 80.Vị trí: Ải Trần Đường (219,205) 18:45.Phần thưởng:Vũ khí Hoàng Kim cấp 40 đến cấp 80.Trang bị Lục Cấp 40 đến cấp 80.Pháp bảo cấp 10 đến cấp 70.Sách kỹ năng các phái từ cấp 70 đến cấp 90.Sách kỹ năng chuyển sinh 60-120.

Đại Điêu

Đẳng cấp: 80.Vị trí: Tầng 5 Bích Du Cung (201,185) 18:30.Phần thưởng:Vũ khí Hoàng Kim cấp 40 đến cấp 80.Trang bị Lục Cấp 40 đến cấp 80.Pháp bảo cấp 10 đến cấp 70.Sách kỹ năng các phái từ cấp 70 đến cấp 90.Sách kỹ năng chuyển sinh 60-120.

Bàn Cổ

Đẳng cấp: 80.Vị trí: Tầng 5 Khổn Tiên Cung (198,211) 18:00.

Xem thêm: Cuộc chiến giứa các vị thần ai cập cổ đại, các vị thần ai cập

Phần thưởng:Vũ khí Hoàng Kim cấp 40 đến cấp 80.Trang bị Lục Cấp 40 đến cấp 80.Pháp bảo cấp 10 đến cấp 70.Sách kỹ năng các phái từ cấp 70 đến cấp 90.Sách kỹ năng chuyển sinh 60-120.

*

Giao Long

*

Ly Long

*

Cầu Long