Con kính lạy Ngài Định phúc táo khuyết quân, ngày Thần Linh chúa đất, chư vị Đẳng thần.

Bạn đang xem: Văn khấn bồi hoàn địa mạch

Con kính lạy Ngài phiên bản xứ Thần linh Thổ địa.

Con kính lạy những Tôn thần cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày …….tháng …….năm (Tân Sửu), tín chủ bé tên là:……. Tuổi …….. , năm này là tròn tuổi, bao gồm thửa đất tại : ……………….

Hôm ni ngày lành mon tốt, chúng con thành trung tâm tu thiết hương hoa, đăng, trà quả, phù tửu, lễ mặn, lòng thành kính dâng, bày ra trước án.

Tín chủ nhỏ thành trọng tâm kính mời:

Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Ngài phiên bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương.

Ngài phiên bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Định phúc táo bị cắn dở quân.

Các ngài Địa chúa Long Mạch tôn thần và toàn bộ các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Chí trọng điểm đính lễ, cửa ngõ thiên Thượng đế, Thánh chúng, cập chư tứ Minh vương vãi chúa tể, địa vương vãi thần kỳ. Nhất trung tâm kỳ khẩn đảo, tận giáo ty, bảo an các sứ cộng thùy phục, lý vĩnh dân, đại đức bạn dạng tôn Địa Tạng vương nhân tình Tát ma ha tát.

Khâm duy ngũ phương địa hoàng kỳ.

Thần trí khôi khôi bất khả ngôn

Lục biến chuyển cửu châu, huy từ chu

Công bởi ngũ nhạc, chốn côn lưu

Sơn xuyên sứ sứ hồi thiên chúng

Phong thủy trùng trùng đáo hải môn

Ngã đẳng kiền thành kính cẩn lễ

Hoàng thùy phúc lộc Vĩnh trường tồn

Thiết dĩ pháp duyên khải thuyết cung nghinh. Hiền đức thánh dĩ lai lâm, địa trạch an bài, thảo Đăng yêu thương phân nhị thủy thích, tu bằng pháp thủy, cửa hàng sái hương duyên, phù thủy giả, phái xuất khuê tào, nguyên lưu vạn lý, đông tây trách thủy, đắc lợi lạc, phương ngung đại thiểu chiêm nhu, những các ư sứ sứ. Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn mặt đường trì tụng

Hiệu hiệu kim cha hàm ngọc trảm

Phi phi bách lộ tán quỳnh tương

Kìm bằng bí ngữ lực gia tri

Biến sái bầy tràng vớ thanh tịnh

Án Bắc đế tra, thiên thần la na, địa tra sa hạ (7 lần)

Thiết dĩ: Hồng mông vĩ phán, bàn cổ sơ khai, định tam tài tạo thành hóa chí công, vẹn toàn ngũ thể bẩm nhất khí huyền linh chỉ diệu, nhan nhản vạn phương, thế giới tự nhiên, các định dĩ di nạm hữu thường xuyên tuyên, bất nhi chú xài ư kim niên, nguyệt nhật thời, hoặc kiến, hoặc doanh, sư kình đụng địa lũy chũm vu kim, khưng nhân sở phạm, dục miễn an toàn phong thổ, cung tạ bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, cánh kỳ ư bảo hiệu.

Cung văn:

Giới hương định hương duy trì tuệ hương

Giới thoát, giải thoát bỏ ra kiến hương

Quang minh vân đài thay đổi pháp giới

Phụng hiến gia trì lực, tín niệm, tín thành tựu.

Lực hàm dong, mãn túc ư nai lưng thiểu, dĩ thư bảo hương, phổ đồng bái dàng, lục từ tại, ngũ nhân chủ chi, đại thánh đại từ. U minh giáo nhà Địa Tạng Vương nhân tình Tát, bảo mùi hương cúng dàng, ngũ phương ngũ thiên Thánh đế quân, đương phương Thổ Địa, Thổ phủ Thần kỳ, nhị thập tứ long địa mạch thần quan tiền nhi thập địa mạch thần quan, nhị thập tứ tô địa mạch thần Quan, Thanh Long Bạch Hổ, thổ Bá Thổ Hầu, Thổ Mãnh, Thổ Trọng Thần Quan, thổ Phụ, thổ Mẫu. Thổ Lương thổ gia thần quan, thổ tử, thổ tôn, thổ Khảm, thổ khôn thần quan, nhị thập tứ vôn địa mạch thần quan, nhị thập tứ phía địa mạch thần quan, kỳ ngũ phương chén bát quái, chư thần gia quyến thuộc.

Kim niên ….. Vương hành khiển. Chí đức tôn thần, Đương cảnh Thành Hoàng, phiên bản thổ Đại Vương, độc nhất thiết uy linh chu tư cỗ chúng.

Chư thần cẩn tấu: nước ta quốc, tỉnh thái bình tình, Kỳ Bá phường, tổ 21, số nhà. Trách nhà là: …….tuổi…… hiền lành thê……. Phái nam tử…… Nưc tử…………..

Kim bởi tốc xuất, sở bị địa kỳ, địa mạch chi chung, dục miễn an linh, cung trần lễ tạ. Thủ kim nguyệt mèo nhật, kiền thỉnh pháp môn sư tựu vu gia sứ.

Tu thiết lễ hoàn địa mạch, pháp bọn nhất duyên nhi tán. Cung y học giáo pháp sự tuyên hành ngưỡng vọng Thánh đức dĩ lai lâm, biểu hương thơm nhi đạt tín.

Giáo hữu nhiên hương thơm chân ngôn cẩn mặt đường trì tụng.

Dĩ thử Linh thanh thần triệu thỉnh

Thổ thần địa mạch Nguyên Văn chỉ

Ngưỡng bằng Tam bảo lực gia trì

Nguyên trên kim thời lai giáng phó

Nam mô cỗ bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga đá gia (7 lần)

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, bọn chúng đẳng con kiến thành kiền thân bái thỉnh

Nhất trọng tâm phụng thỉnh: vẹn tuyền ngũ nhạc, thành duy vạn vật chi cơ, trở thành lịch chư tư, thiện cạnh bên nhất thời chi sự.

Duy nguyện: Ngũ phương, ngũ đế, hậu thổ nguyên quân, ngũ nhạc thượng thiên Thánh đế, phổ thí uy đức, đại bá ân quang, giáng phó đạo tràng minh chứng công đức.

Nhất trung tâm phụng thỉnh: Uy vượt nhượng đế. Vận danh thái chỉ hành niên, chức trưởng nhân gian, gần kề tai Tường phụng sự.

Cung duy: Đương cai Thái tuế ….. Vương vãi hành khiển. Chí đức tôn thần, mặt đường cảnh Thành Hoàng lý vực chân quân, độc nhất thiết đẳng chư bộ chúng

Duy nguyện: Sâm sâm Vũ chí, tế tế phong lai, giáng phó hương duyên minh chứng công đức.

Nhang hoa thỉnh

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính an tọa chân ngôn cẩn con đường trì tụng

Thánh đức tòng ko lai giáng hạ

Khoát nhiên trung tâm nguyệt thích gia đà

Tùy phương ứng hiện đổi mới quang minh

Nguyệt giáng mùi hương duyên an vị tọa

Án tra ma la sa ha (7 lần)

Phục vọng thánh hiền đức tuy viến, phàm hữu cảm dĩ giai thông, u hiển nhược thù, cố hà mong nhi tất ứng nguyệt giám đan thành chi khẩn, Thiểu thân tệ bạc cung chi, nghi bệnh đẳng kiền thành thượng mùi hương phụng hiến. Giáo hữu trở nên thực chân ngôn cẩn con đường trì tụng.

(Biến thực chân ngôn)

Nam mô: tất phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế

Án tam bạt la tam bạt la hồng (3 lần)

(Cam lộ thủy chân ngôn)

 Nam mô: tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha

Án đánh rô, tô rô, bát la đánh rô, bát la đánh rô, sa bà ha (3 lần)

Cung duy tôn thân lạm mẫn, hoàng thủy bảo dưỡng chi ân, tỷ khổn canh hoàng trên nhương mong chí khẩn, tư bởi thánh đức, tuyên diễn chân ngôn, ngưỡng hồng đạt dực , tủ nguyện, chứng tỏ ư vi diểu, dục sử phương ngung bỏ ra tĩnh, khu ương diệt chi tai hung, cánh kỳ nhân đồ vật bình an, thần minh bảo hựu, thổ lấp hưng long. Địa mạch phong đẳng, cánh Bình phục, toàn an bỏ ra nghĩa, sơn xuyên chung thấu, ích tướng sinh si mê lợi, bỏ ra nguyện âm âm giáo thái, đưa ra kỳ. Tứ thời long long hồi trả thiện, thu vĩnh ấm. Kim thời lễ tạ tải sớ văn cẩn đường tuyên đọc.

(Tuyên sớ ……. )

Bát nhã trung ương kinh

Quán từ bỏ tại. Thay tâm vô quải ngại, việt cực kỳ khổ hải. Đại minh thần chú, bài trừ tai. Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, ngũ uẩn không, pháp ráng chu sa giới, Ngũ uẩn không, pháp cầm chu sa giới.

Hồi hướng

Lễ điền hoàn địa mạch công đức thù chiến hạ hạnh, vô biên win phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nịch chư chúng sinh, tốc văng vô lượng quang quẻ Phật sái, thập phương tam thay nhất thiết Phật, chư tôn ý trung nhân tát ma ha tát, ma ha tát nhã bố la mật, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát bạn tam đồ cộng nhật tỳ lư tính hải.

Nam mô sa bà thế giới Tam giới đạo sư tứ sinh từ bỏ phụ, nhân thiện giáo nhà thiên bách ức hòa thân, phiên bản sư hòa thượng say mê ca mâu ni Phật (3 lần)

Kim hữu thổ sinh khí thổ phù thiểu hàm thi trung Phật tiền, tam chi hộ thần linh thổ đồng, tam bỏ ra thủy hựu trữ đăng đăng to lớn trà, đăng bỉ ngũ đắc dĩ tướng mạo thông, tu luyện kim loại thành linh khí. Bồi thường vi tân, cựu tinh.

Duy nguyện:  Hoa chiếc sơn thần, thổ thần đẳng thần Tu tai báo ứng cung cấp cấp như pháp luật lệnh o.

Đông phương già la, thánh tướng mạo thái ất tường sinh điền hoàn thổ pháp, tróc quỷ diệt hình cung cấp sa hạ.

Nam phương già la, sính tường bá thiên la.

Điền hoàn thổ pháp, tróc quỷ diệt hình cung cấp cấp sa hạ.

Tây phương già la, bạch xà thiên xà thiên sắc. Khu thổ điền trả thổ pháp tróc quỷ diệt hìn cung cấp cấp như luật pháp lệnh.

Bắc phương già la lý nghĩa thái tướng quân, Điền hoàn thổ pháp, tróc quỷ khử hình cấp cho cấp như giải pháp lệnh.

Trung ương gia la thiền, khánh kim thần

Điền trả thổ pháp, tróc quỷ diệt hình cấp cho cấp sa hạ.

Nam mô: Tiêu tai giáng kết tường người tình Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Chúng con lễ bội nghĩa tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật

Nam tế bào a di Đà Phật

Nam tế bào a di Đà Phật

Lưu ý: Nếu rất có thể làm được thì nên làm như sau: Lấy nước ở tía con sông, hoà với năm các loại đất linh để nặn Thần Quy (Thần Rùa), đến chỉ 5 màu sắc vào thân Rùa. Tiếp đến chọn những ngày Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Cường Nhật, Trùng Mậu, Trùng Kỷ rồi bày lễ củ quả ứng với ngũ hành (5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, black hoặc tím) cùng lễ mặn ứng với Ngũ Hành, hoa 5 màu, hương, đá quý mã… Rồi khấn theo bài xích văn khấn đền bù địa mạch như trên

Chú ý: 

Sắm lễ điền hoàn địa mạch có có:

Xôi, gà, rượu, hoa, quả, đèn, nến, kẹo, bánh, hương thơm thắp thành bậc tam cấp như một bọn tràng để tế lễ.

Chuẩn bị đồ để triển khai phép:

Gồm 5 nhỏ chỉ ngũ sắc, 13 dòng kim, 1 gói ngũ vị hương thơm cho nỗ lực gạo nếp đun chấm dứt chắt đem nước, thắp 7 nén mùi hương trên xoong để cạnh mâm lễ, hết tuần mùi hương rồi ban đầu lễ điền hoàn.Đào 4 góc nhà 4 dòng hố, 1 hố chính giữa, mỗi hố đổ 7 gáo nước ngũ vị hương, còn lại đổ tất vào hố chính giữa nhà, giải kim chỉ ngũ nhan sắc vào hố thân rồ lấp tất cả các hố lại.

Do trong quá trình xây cất, đào đất, khai mương rãnh..., nói bình thường quy là đào bổ xuống đất, do người ta không xác định đúng mực được sẽ là nơi Long Nhập Thủ (điều này bao hàm cả việc biết chính là Địa Mạch nhưng mà Phân Kim không đúng lệch), và vô tình làm tổn thương cho Địa Mạch. Dịu thì tán gia bại sản, nặng thì fan chết của hết, khôn xiết nguy hiểm.

Để giải cúng, bạn ta phải dùng Tam giang thủy và Ngũ linh thổ nhằm nhào nặn thành hình Thần Quy, mang đến Kim Chỉ ngũ dung nhan vào trong mình Rùa. đem nước Tam Giang Thủy nấu nướng lên, bỏ vào đó CHU SA, hóng nước nguội, CHÚ vào kia 2 chữ ÁN LAM. Chuẫn bị thêm 5 một số loại đậu (5 màu), 5 loại hoa (5 màu), 5 dung nhan cờ, 1 ít cat ở nơi té 3 sông.Tiếp mang đến chọn những ngày: Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, hoặc Tứ Mậu, Tứ Kỷ. Đặc biệt là những ngày có những Đại Kiết Tinh như Thiên Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức, Nguyệt Đức Hợp, Tam Đại Kỳ Môn phi mang đến vị trí LONG NHẬP THỦ, những ngày gồm Quý nhân_ Lộc_ Mã của gia chủ và Thái Tuế phi đến vị trí LONG NHẬP THỦ đó. Bày trận năm giới nơi đàn tràng này mà vái cúng. Ngay trung trung ương trận đó, đào sẵn 1 hố nhỏ. đợi cho khấn vái xong, cần sử dụng nước Tam Giang Thủy vẫn chuẫn bị đó rưới xuống hố đó, sau đó đặt Thần Quy xuống hố, sử dụng cát ở bến bãi nước ngã bố sông trộn với 5 sản phẩm công nghệ đậu mà đậy hố kia lại, rồi hóa giấy vàng

Lễ bồi hoàn địa mạch

Theo quan niệm của bạn xưa, khi một mái ấm gia đình nào kia đào đất, bao phủ ao, khơi rãnh, xây tường rủi ro làm tổn thương mang đến Long mạch, thì những người sinh sống trong mái ấm gia đình đó dễ gặp mặt tai họa, vận rủi, điềm xấu… do đó gia chủ bắt buộc làm lễ bồi hoàn địa mạch để giải trừ tai họa, vận xấu.

Để kị được tai họa thì gia chủ cần lấy nước ở tía con sông, hòa với năm các loại đất linh để nặn Thần Quy (Thần Rùa), đến chỉ năm màu sắc vào thân Rùa. Sau đó, chọn các ngày Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Cường Nhật, Trùng Mậu, Trùng Kỷ rồi tìm nơi đào đất sản xuất thành hô” bày lễ củ quả ứng với tử vi ngũ hành (năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, black (hoặc tím), cùng lễ mặn ứng với Ngũ Hành, hoa năm màu, hương, kim cương mã… khấn ước theo bài bác văn khấn bồi thường địa mạch.

Lễ thiết bị cúng lễ bồi hoàn địa mạch

Muốn cúng hồi hoàn địa mạch sẽ cần được sắm lễ cùng thực hiện không hề thiếu các nghi thức, văn khấn hàn long mạch, bái long mạch chu đáo. Đồ lễ bồi hoàn địa mạch gồm những gì? sắm lễ bồi thường địa mạch vẫn cần sẵn sàng đầy đủ chẳng thể thiếu bất kể một lễ thiết bị nào sau đây:

– Nặn Thần Quy: sử dụng tam giang thủy (nước 3 con sông) trộn với khu đất để nặn thành những hình Thần quy. Sau đó cho Kim và chỉ còn ngũ nhan sắc vào trong mình Thần Quy và để được Ngũ Linh Thổ. Hoặc ước kỳ hơn thì lễ đồ dùng cúng bồi thường địa mạch sẽ làm cho như sau: rước nước 3 con sông nấu lên, bỏ vô đó chu sa (đất sét đỏ) và hóng nước vang hàn long mạch nguội để tạo nên thành hình Thần Quy (Thần Rùa). Sau đó ghi chú vào đó 2 chữ Án Lam (Úm Lam) dâng cúng vào lễ thờ hàn long mạch.

– sẵn sàng thêm 5 một số loại đậu cùng với (5 màu), 5 một số loại hoa (5 màu) và 5 cờ sắc trong những số đó các loại phải có đủ 5 màu sắc tượng trưng mang lại Ngũ hành: xanh (mộc) vàng (Thổ), đỏ (Hỏa), white (Kim), black hoặc xanh nước biển khơi (Thủy), 5 nhiều loại đất linh, kim chỉ ngũ sắc và 1 ít cat ở ngã cha sông.

– Đồng thời nên chuẩn chỉnh bị: Mâm lễ mặn, vàng mã, hương, trầu, rượu để cúng bồi thường long mạch.

Văn khấn đền bù địa mạch

Cách cúng bồi thường địa mạch, cúng động long mạch cũng rất cần được theo quá trình lễ trả thổ, lễ trả long mạch và lựa chọn ngày thích hợp mới bảo đảm an toàn linh ứng cùng hiệu nghiệm theo quan niệm đó là:

Chọn ngày cúng bồi hoàn địa mạch

Khác với bài toán cúng động thổ thi công xây mới hay thờ sửa công ty thì vấn đề chọn ngày đẹp đã theo tuổi. Ngày thờ lễ điền hoàn địa mạch sẽ phải là các ngày: Thiên xá, Thiên nguyên, Địa nguyên, Tứ mậu, Tứ kỷ.

Đặc biệt trong những ngày đó đề xuất có những Đại kiết tinh như Thiên đức, Thiên đức hợp, Nguyệt đức, Nguyệt đức hợp, Tam đại kỳ môn phi mang đến vị trí Long nhập thủ, những ngày tất cả Quý nhân, Lộc mã của gia chủ và Thái tuế phi mang lại vị trí Long nhập thủ đó.

Cách bày trận năm giới làm lễ hàn Long mạch

Cách hàn long mạch buộc phải chọn chỗ bày lễ trận tử vi ngũ hành là trung trung ương mà long mạch bị động, gồm đào đất. Hãy đào sẵn một hố nhỏ, đợi cho bài toán khấn vái lễ xong xuôi để đặt Thần Quy đang nặng sẵn bởi nước tam giang vẫn dâng lễ xuống hỗ, dùng cát chu sa ở bến bãi nước ngã tía sông trộn với 5 đồ vật đậu, hoa đến xuống hố rồi lấp giấy hóa vàng bội nghĩa ở đó.

Nếu không nặn Thần Quy sẵn thì phải sẵn sàng đầy đủ vật tư để tạo ra thần quy vào lễ cúng điền trả địa mạch để cho xuống hố khi có tác dụng lễ lễ cúng hoàn thành công việc xong.

Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch

Sắm lễ điền hòa địa mạch, chọn ngày cúng hàn the Long mạch, mang lại giờ hãy dâng hương, ăn mặc chỉnh tề với đọc bài xích văn khấn bồi hoàn địa mạch, văn khấn rượu cồn long mạch cầu cho những vật an lành.

Bài cúng hàn long mạch, văn khấn điền hoàn địa mạch, lễ cúng hoàn thổ:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

– bé lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– nhỏ kính lạy Đức U minh Giáo chủ Địa Tạng Vương bồ Tát.

– bé kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thô chư vị Tôn thần.

– con kính lạy những Ngài Ngũ Phương, Ngủ đê, Ngũ nhạc Thánh đế, Nhị thập Tứ khí Thần quan, Địa mạch thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, chư vị Thổ thần thuộc Quyến thuộc.

– Kính lạy các ngài Kim niên đương cai Tôn thần, bạn dạng cảnh Thành Hoàng Tôn thần và các vị thần linh làm chủ ờ trong khu vực này!

Tín nhà chúng bé là……………………..

Ngụ tại………………………………

hôm nay là ngày … mon … năm …

Tín chủ nhỏ thành trọng tâm sắm lễ, trái cau, lá trầu, mùi hương hoa, trà quả, thắp nén trung khu hương dơ lên trước án, xin hồi hoàn địa mạch. Tín nhà con tất cả lời thưa rằng:

cũng chính vì trước đây

bởi vì tinh mờ mịt

giác ngộ hồn mê

Đào đất lấp ao

gây ra chấn động

Hoặc hởi khách quan

Hoặc bởi chủ sự

tổn hại Long Mạch

Mạo phạm thần uy

Ảnh hưởng khí mạch

Nay mong mỏi cho phong thổ an hòa, gia đình chúng bé mọi tín đồ được an bình, miễn trừ tai họa, phải tín công ty chúng con trượng uy Đại sĩ, nương đức Tôn thần, cung tọa bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, nguyện xin bảo hộ, minh chứng sám hối, thụ tận hưởng đan thành.

Tín nhà chúng con xin thực tâm cúng dâng ngài U minh Giáo chủ bản tôn Địa Tạng Vương người thương Tát. Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Đế, thổ công nguyên Quân, đánh Nhạc Đế Quân, Đương Phương Thổ Địa, Thổ phủ Thần kỳ, nhị mươi tư khí Thần quân, hai mươi tứ Long Mạch Thần quan, nhị mươi tư Địa Mạch Thần quan, nhì mươi bốn Sơn Địa Mạch Thần quan, nhì mươi 4 phương Địa Mạch Thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, Thổ bá, Thổ Hậu, Thổ Mãnh, Thổ trọng thần quân, Thổ phụ, Thổ mẫu, Thổ lương, Thổ gia Thần quan, Thổ tử, Thổ tôn, Thổ thảm, Thổ khôn Thần quan, Thổ Kỳ Ngũ Phương chén quái, và những thần minh quyến thuộc, Kim niên Hành Khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Đương cảnh Thành Hoàng bản thổ Đại vương và tất cả các vị Thần linh quản lý trong khu vực này.

Cúi xin thương xót tín nhà chúng con, dấn lời cầu thỉnh, chuân tâu sám tạ, giáng phó án tiền, thụ hường lễ đồ dùng nguyện cho:

Phong thổ phì nhiêu

Khí sung mạch vượng

Thần an máu thuận

Nhân sự hưng long

Sở cầu như ý

Chúng bé lễ bạc tình tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được hộ trì độ trì.Nam mô A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

Nam tế bào A Di Đà Phật! (3 lạy)

Trên đây là tổng thể những thông tin về trả thổ là gì, hàn long mạch, phương pháp làm lễ đền bù địa mạch, lễ tạ long mạch, tạ quan tiền đương xứ thổ địa chính thần và bồi thường địa mạch giúp gia chủ bình yên, vạn sự như ý, né điều tai ách lúc đào ao, xây cất…

TÌM HIỂU VỀ SỰ TÍCH VÀ Ý NGHĨA lúc ĐEO VẬT PHẨM PHONG THỦY PHẬT BẢN MỆNH CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

*

Tác Dụng lúc Đeo trang sức đẹp Phong Thủy Phật bản Mệnh trong thời điểm Sao Xấu

1 . Phật bạn dạng mệnh không chỉ có là vật dụng phẩm phong thủy có chân thành và ý nghĩa tâm linh . Người chạm chán năm khó khăn trắc trở , mọi việc không thuận, các bước vất định, thị phi những , khổ nạn lắm tai ương làm khó , cái vã về tiền tài , cảm xúc giáo tiếp tổn hao , thì cần thỉnh phật bạn dạng mệnh về deo , quan trọng đặc biệt tốt vào trong năm sao xấu chiếu mạng . Như sao kế đô, hạn tam tai, thái bạch , la hầu ...

2 - với người lớn tuổi đeomặt dây chuyền sản xuất phật bản mệnh sẽ được ngài đề cập nhắc nhở việc thành trung khu niệm phật , đồng thời mà lại giữ được thân, nghiệp , ý và sự bình an .

3. Với các bạn trẻ treo vòng tay phong thủy phật bản mệnh, để giúp đỡ hóa giữ lại thành lành , sự nghiệp tiền tài ngày càng phát triển , hạnh phúc viên mãn , duy trì mọi quan hệ được xuất sắc đẹp .

4. Với phần đa người tiếp tục làm ở đều nơi âm khí nặng trĩu , như đơn vị xác , tha ma , phật ban mệnh để giúp đỡ che chở không xẩy ra khí âm đột nhập , tranh xa ác quỷ , tính tảo khi thao tác làm việc .theo xem tử vi

Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT BÀI VĂN KHẤN PHẬT BẢN MỆNH CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT ?

--------------------

Bài Văn Khấn Phật phiên bản Mệnh .

Nam mô Đức Phổ Hiền tình nhân Tát (3 lần) ( cụ tên vị Phật bạn dạng mệnh tương ứng của công ty vào phía trên )

Phù hộ phù trợ cho bé là : (đọc tên mình / tên nhỏ mình)Niên sinh :Được an sinh bạn dạng mệnh, vững vàng bản tâm, thân ngay sát bậc tôn quý, xa lánh kẻ đái nhân, khai chổ chính giữa khai sáng, kiên trì bền tâm cấm đoán chúng ác quỷ vong linh âm binh chòng ghẹo.

Phật Pháp vô biên cho nhỏ tâm không âu lo, tâm không phiền não, thân không bệnh dịch tật, cho bé vận đáo khô hanh thông. Mang lại con tăng thêm lí tính, khai thêm trí huệ, đến vạn sự an bình cho trung ương linh không còn thảy k ngại

Chúng con người trần đôi mắt thịt, tội vạ đầy thân, con đường dương không tỏ, con đường âm chưa thấu, pháp không khai quang, trung khu chưa thanh tịnh, nếu bao gồm điều gì say đắm mê có tác dụng lỡ xin được tha thứ vứt quá ân xá cho.

Cúi mong những Vị trường đoản cú bi gia hộ chi bản mệnh bé được kiên định, an nhiên im lành.

Con xin chân chổ chính giữa bái tạ

( bé Nam mô A Di Đà Phật 3 lần )( nhỏ Nam tế bào Đại từ Đại bi đát Thế Âm người tình Tát - 3 lần )( bé Nam mô Đức hư Không Tạng người thương Tát 3 lần )

----------Lời cuối : xin đừng sợ vong, nếu như khách hàng đã tin là bao gồm vong, vậy hãy tin là cụ gian còn có Phật, cố gắng gian còn tồn tại Thánh. Và còn có gia tiên họ đơn vị mình

Nếu sẽ tín Phật nếu đang tín Thánh, nếu đã thờ phụng gia tiên, mặc dù muôn chỗ khắp chốn cũng trở nên đc gia hộ, mặc dù vạn trùng khó khăn cũng sẽ đc độ trì, lúc đấy thì còn sợ gì vài vong linh bé dại nhỏ.

Phật bản mệnh Tuổi Tý – Thiên Thủ Thiên NhãnThiên Thủ Thiên Nhãn ( Phật Bà quan tiền Âm ngàn Tay Nghìn đôi mắt ) là vị Phật bạn dạng Mệnh cho người tuổi Tý , là một trong những trong Tứ Đại ý trung nhân Tát theo tín ngưỡng dân gian. Quan nạm Âm người tình Tát cùng với Đại cố gắng Chí tình nhân Tát phần lớn là thị giả của ông phật A Di Đà đúng theo thành ” tây thiên Tam Thánh”. Phật Bà quan tiền Âm nghìn Tay Nghìn mắt là trong những ứng hóa thịnh hành nhất của Quan vắt Âm người tình Tát, ngàn tay của quan tiền Âm biểu tượng phù trợ chúng sinh, nghìn đôi mắt của quan tiền Âm giúp quan sát khắp núm gian, tương hỗ chúng sinh.

Phật Bà quan tiền Âm ngàn Tay Nghìn đôi mắt công lực mạnh dạn mẽ, có thể nhìn thấu, nghe thấu trăm nghìn lẽ nghỉ ngơi đời, sử dụng huệ nhãn soi tỏ khắp tư phương tám hướng nhằm thấu đạt phần đông khổ đau, bi phẫn của con người. Cũng chính vì vậy những người dân tuổi Tý sinh năm 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 đều buộc phải đeo miếng ngọc Thiên Thủ quan lại Âm người tình Tát bên người. Chỉ cần thành kính khai quang, độc nhất định sẽ được Bồ Tát bảo hộ, thuận lợi vượt qua sóng gió nhân sinh. Đồng thời người yêu Tát bên bạn cũng luôn luôn đề cập nhở bạn dạng mệnh nên sống lương thiện, làm cho điều chân chính, không tồn tại những hành động sai khác.

*

Phật phiên bản mệnh
Tuổi Sửu và Phật bản mệnh
Dần – hư Không Tạng người thương Tát
Hư không Tạng người tình Tát là vị Phật bạn dạng Mệnh cho tuổi Sử và Dần, lỗi Không Tạng tình nhân Tát là Tam nỗ lực chư Phật đệ tuyệt nhất phụ thần, công đức bao la phủ kín hư không, trí thông minh vô biên, lòng bền chí và sức chịu khổ như kim cương. Người tuổi Sửu với Dần sinh năm 1949, 1950, 1961, 1962, 1973, 1974, 1985, 1986, 1997, 1998, 2009, 2010 đề xuất mang

Phật bạn dạng Mệnh lỗi Không Tạng bồ Tát hay có cách gọi khác là Khố Tàng Kim Cương mặt mình, sẽ giúp đỡ cho đường tài vận của fan tuổi Sửu thêm hanh thông, thuận lợi, rất có thể làm ra với tích lũy được không ít của cải; đi cho đâu cũng khá được quý nhân phù trợ, tránh xa các kẻ xấu xa hãm hại, cuộc đời luôn luôn được bình an, hạnh phúc.

*

Phật bạn dạng mệnhtuổi thìn với Phật phiên bản mệnh tuổitỵ – Phổ Hiền tình nhân TátPhổ Hiền ý trung nhân Tát là vị Phật bạn dạng Mệnh đến tuổi Thìn cùng Tỵ, ngài cùng rất Văn Thù người yêu Tát các là thị giả sát bên đức Phật đam mê Ca Mâu Ni điện thoại tư vấn là ” Hoa Nghiêm Tam Thành”. Mẫu Phổ Hiền người tình Tát hay được diễn đạt là cưỡi voi trắng sáu ngà, tượng trưng đến trí huệ, thừa chướng ngại. Ngài hành nguyện vô cùng, công đức vô tận, tình yêu vô biên, thân thân khắp những chùa, tùy duyên giáo hóa chúng sinh.

Người tuổi Thìn và Tỵ sinh vào năm 1952, 1953, 1964, 1965, 1976, 1977, 1988, 1989, 2000, 2001, 2012, 2013 bắt buộc đeo miếng ngọc Phổ Hiền người yêu Tát bên tín đồ và thành tâm hướng phật sẽ được ngài giúp cho đường tài vận của fan tuổi Thìn thêm hanh hao thông, thuận lợi, hoàn toàn có thể làm ra cùng tích lũy được không ít của cải; đi đến đâu cũng rất được quý nhân phù trợ, tránh xa gần như kẻ tiểu nhân hãm hại, cuộc đời luôn được bình an, hạnh phúc.

*

Phật phiên bản mệnhtuổi mão – Văn Thù Sư Lợi ý trung nhân TátVăn Thù bồ Tát là vị Phật phiên bản Mệnh cho tuổi Mão, có danh hiệu là Manjusri. Văn Thù ý trung nhân Tát, Phật say đắm Ca Mâu Ni cùng Phổ Hiền người yêu Tát được dân gian tôn là “Hoa Nghiêm Tam Thánh”. Mẫu đức Văn Thù người yêu Tát được diễn đạt như sau: ” body toàn thân ngài color tím ánh kim cương kim, hình dáng như đồng tử. Tay phải cầm kim cương cứng bảo kiếm hình tượng cho sự sắc bén của trí năng, hoàn toàn có thể trảm quần ma loạn vũ, chém đứt mọi bi đát phiền.

Tay trái núm cành sen xanh tượng trưng đến trí tuệ tối cao, thân cưỡi sư tử, hình tượng trí huệ phá đêm hôm của Vô minh nên còn được xưng là “Đại Trí”. Những người tuổi Mão đề nghị mang theo người một khía cạnh ngọc Văn Thù nhân tình Tát với tâm luôn hướng thiện ngài để giúp đỡ cho đường học tập thuận lợi, hoạn lộ thênh thang, phúc lộc đầy nhà. Bạn tuổi Mão đã càng thêm sáng tạo, ý chí kiên cường, đủ sức đối đầu và chiến thắng đối phương, sự nghiệp thăng tiến ko ngừng.

*

Phật phiên bản mệnh tuổi ngọ – Đại rứa Chí người thương TátĐại thay Chí nhân tình Tát là vị Phật bạn dạng Mệnh cho tuổi Ngọ, ngài cùng rất Quan núm Âm ý trung nhân Tát là nhì thị giả bên cạnh đức Phật A Di Đà phù hợp thành ” tây thiên Tam Thánh “. Đại nỗ lực Chí tình nhân Tát hay được sử dụng ánh sáng trí tuệ chiếu mọi muôn loài, khiến chúng sinh mười phương nhân loại thoát khỏi khổ đau, họa máu quang kiếp nàn binh đao. Ngài có tích điện vô thượng, uy vậy tự tại, vì thế Đại nuốm Chí người thương Tát đi đến đâu thiên động đất động, đảm bảo chúng sinh, trừ tai ương ma quỷ.

Những người tuổi Ngọ buộc phải mang theo theo người một khía cạnh ngọc Đại nắm Chí người yêu Tát, ngài đã ban cho những người tuổi Ngọ tia nắng trí tuệ, giúp đường đời được thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp khô nóng thông. Ánh sáng vĩnh hằng Phật pháp sẽ hóa giáp trừ hung, ban điều như ý cát tường, chỉ lối dẫn đường cho tất cả những người tuổi Ngọ vạc huy năng lực để đạt mang đến lý tưởng cao nhất.

*

Phật bạn dạng mệnh tuổi dậu – Bất Động Minh VươngBất Động Minh vương là vị Phật phiên bản Mệnh mang đến tuổi Dậu, ngài mang tên tiếng Phạn là Acalanatha, tức là Bất Động Tôn tốt Vô Động Tôn. Giáo giới tôn ngài làm Bất Động Minh Vương, là sứ giả bất động. “Bất Động” tại đây chỉ tâm từ bi bền vững không chút xấp xỉ lung lay, còn “Minh” chỉ ánh nắng trí tuệ.

Những fan tuổi Dậu đề nghị mang bên mình một mặt ngọc Bất Động Minh Vương, ngài đang thầm lặng theo bảo vệ, giúp cho người tuổi Dậu trên tuyến đường đời phân biệt đề nghị trái đúng sai, chũm bắt cơ hội đến với mình, áp dụng trí tuệ nhằm ứng phó với khó khăn khăn, thừa qua nghịch cảnh, đạt được sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc.

*

Phật bản mệnh tuổi Mùi cùng Phật bản mệnh tuổi Thân – Như Lai Đại NhậtNhư Lai Đại Nhật là vị Phật bạn dạng Mệnh đến tuổi Mùi và Thân, ngài chính là pháp thân của đức Phật ưng ý Ca. Ngài là biểu hiện của tia nắng Trí Tuệ, có nghĩa là soi sáng thuộc khắp muôn nơi, hủy diệt mọi địa điểm u ám, bóng tối của vô minh. Không giống với phương diện trời, trí sáng sủa của Phật chiếu khắp phần lớn nơi, chẳng đề cập trong ngoài, không phân phương hướng, khu vực và ngày đêm.

Những bạn tuổi Mùi với Thân bắt buộc mang theo người miếng ngọc Như Lai Đại Nhật, ngài sẽ giúp những fan tuổi này luôn luôn giữ được ý thức minh mẫn, trừ yêu né tà, cảm nhận được tráng nghệ vạn vật, hấp phụ linh khí đất trời, vững đá quý tiến lên phía trước, cuộc đời sáng lạn, hạnh phúc.

*

Phật bản mệnh Tuổi Tuất cùng Phật bạn dạng mệnh Tuổi Hợi – Đức Phật A Di ĐàĐức Phật A Di Đà là vị Phật phiên bản Mệnh cho tuổi Tuất và Hợi, ngài có thương hiệu là amitayusa. A Di Đà là một trong những vị Phật được tôn thờ các nhất trong Đại vượt ượng trưng cho Từ bi với Trí tuệ. Ngài cũng đó là giáo nhà của giới Tây phương cực lạc.

Những người tuổi Tuất và Hợi cần mang theo người một miếng ngọc bao gồm hình tiên phật A Di Đà, ngài sẽ bảo hộ cho tất cả những người tuổi Tuất, tuổi Hợi trí tuệ rộng người, xóa bỏ phiền não, mệt nhọc mỏi, kiên định gây dựng cơ đồ, tận hưởng đời an lạc.

*

*

*

Khánh treo xe xe hơi phật bản mệnhvật phẩm phong thủy “May mắn và bình yên khi lái xe”Phong thủy xe hơi là điều mà mỗi người trong chúng ta cần phải biết rõ để mang về sự may mắn, bình an. Hơn thế nữa nữa còn là một để thu hút tài lộc. Lúc mua xe, bên cạnh chọn xe pháo theo tuổi, lựa chọn màu thích hợp mệnh thì nhà xe còn rất suy nghĩ các đồ phẩm phong thủy treo vào xe như tượng phật, khánh treo xe,…

*

Tác Dụng Đeo Kính lúc Lái Xe ô tô Ngăn dự phòng tia tử ngoại ảnh hưởng đến mắtViệc đeo kính râm phòng ngừa tối đa các tia UVA và tia UVB về tối đa, tự đó bảo đảm võng mạt, giác mạt khỏi ảnh hưởng của tia UV làm ảnh hưởng đến mắt.

Ngoài ra, trong mắt bao gồm một lớp màng mỏng tanh là kết mạc. Lúc lớp màng này bị kích thích vị tiếp xúc với tia nắng mặt trời, nó rất có thể bị viêm. Cũng chính vì thế treo kính râm là câu hỏi nên làm.

*

Tác Dụng Đeo Kính lúc Lái Xe xe hơi Ngăn phòng ngừa tia tử ngoại tác động đến mắt

Chống lão hóa domain authority mắt
Khi ra ngoài trời nắng và nóng ta có xu hướng hay nheo mắt, từ kia vùng da phía hai bên mắt và dưới mí dễ hình thành phần lớn nếp nhăn. Kính mát là vị cứu giúp tinh quan trọng khi ra phía bên ngoài trời nắng nóng vừa chống lóa tốt, hạn chế tình trạng nheo mắt, bảo đảm làn da mỏng dính manh bên dưới mắt.

Xem thêm: Soạn Bài Chị Em Nhà Đông Các Tap 1, Chị Em Nhà Đông Các

*

Tác Dụng Đeo Kính khi Lái xe cộ ô Tô hạn chế ung thư mí mắtMí mắt là quanh vùng nhạy cảm, nếu tiếp xúc với ánh nắng và vết mờ do bụi quá lâu, lại không được lau chùi kỹ lưỡng sẽ rất dễ tạo viêm nhiễm, vĩnh viễn dẫn mang đến ung thư mí mắt. Bởi vậy, bạn hãy chọn cho mình cái kính râm cân xứng để hạn chế tối đa lớp bụi bẩn, vi trùng làm tác động đến mí mắt. Duy nhất là những các bạn thường xuyên thao tác trong môi trường xung quanh khói bụi.