B. Tranh chấp về quyền được phân tách lợinhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ khớp ứng với phần vốn góp vào doanh nghiệp (2 phiên bản án);

C. Tranh chấp về những vấn đề khác liênquan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hòa hợp nhất, chia, tách,chuyển đổi hình thức tổ chức của doanh nghiệp (10bản án);

D. Tranh chấp giữa những thành viên củacông ty về trị giá chỉ phần vốn góp vào doanh nghiệp giữa các thành viên của người tiêu dùng (3 phiên bản án);

E. Tranh chấp về việc ủy quyền phầnvốn góp vào doanh nghiệp giữa những thành viên của khách hàng hoặc về vấn đề chuyển nhượngphần vốn góp vào doanh nghiệp của thành viên doanh nghiệp đó cho người khác chưa hẳn làthành viên của người sử dụng (1 bạn dạng án);

F. Tranhchấp về việc chuyển nhượng cổ phiếu không đứng tên và cp có đề tên (4 bảnán);

G. Tranh chấp về quyền được phân tách lợinhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ, giao dịch nợ của chúng ta (1 phiên bản án);

H. Tranh chấp về vấn đề thanh lý tài sản,phân phân chia nợ giữa những thành viên của người sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp bị giảithể (3 bạn dạng án).

Bạn đang xem: Tiệm bánh hoàng tử bé

I. Tranhchấp về những vấn đề khác giữa những thành viên của công ty liên quan mang đến việcthành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, thích hợp nhất, chia, tách, biến đổi hìnhthức tổ chức của công ty (6 bản án).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Tranhchấp về phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty (4 phiên bản án)

1. Xem văn bản vụ bài toán tại: http://caselaw.vn/ban-an/gz0TKd
P829

Loại phiên bản án: người có quyền lực cao thẩmCơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán

2. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Fk5ms
QXpn
F

Loại bản án: Sơ thẩmCơ quan xét xử: tòa án nhân dân cấp tỉnh

3. Xem văn bản vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/7Ad
II3b
Slv

Loại bản án: người có quyền lực cao thẩmCơ quan tiền xét xử: Hội đồng thẩm phán

4. Xem câu chữ vụ bài toán tại: http://caselaw.vn/ban-an/ge
YIAswel
Z

B. Tranhchấp về quyền được phân tách lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ tương xứng với phần vốngóp vào công ty (2 phiên bản án)

5. Xem câu chữ vụ vấn đề tại: http://caselaw.vn/ban-an/lzqm
LSYZ5I

Loại bạn dạng án: Sơ thẩmCơ quan lại xét xử: tand cấp tỉnh

6. Xem văn bản vụ bài toán tại: http://caselaw.vn/ban-an/k
Rs
T8I9rke

Loại bản án: Sơ thẩmCơ quan liêu xét xử:TAND cung cấp tỉnh

C. Tranhchấp về những vấn đề khác tương quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sápnhập, phù hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hiệ tượng tổ chức của doanh nghiệp (10 bảnán)

7. Xem ngôn từ vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Lkkgwvm
GRg

8. Xem câu chữ vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/yahql
N4mh7

9. Xem ngôn từ vụ vấn đề tại: http://caselaw.vn/ban-an/og
AYW9e
ARX

Loại phiên bản án: người có quyền lực cao thẩmCơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán

10. Xem văn bản vụ bài toán tại: http://caselaw.vn/ban-an/JRFd
Gwn
Jt
X

Loại bạn dạng án: giám đốc thẩmCơ quan liêu xét xử: Hội đồng thẩm phán

11. Xem ngôn từ vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/9q
VPv
TWJSh

Loại phiên bản án: Sơ thẩmCơ quan lại xét xử: tand cấp tỉnh

12. Xem ngôn từ vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/0m
GQ84m
Md

13. Xem văn bản vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/zv
QIh
Fm
NSW

14. Xem văn bản vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/G2p
Y2HSuf
E

15. Xem câu chữ vụ vấn đề tại: http://caselaw.vn/ban-an/Bfze
SM3o
Uw

16. Xem câu chữ vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/F3p
Kbj
Yn
XV

Loại bạn dạng án: SơthẩmCơ quan tiền xét xử: tand cấp tỉnh

D. Tranhchấp giữa các thành viên của công ty về trị giá chỉ phần vốn góp vào doanh nghiệp giữacác thành viên của người sử dụng (3 phiên bản án);

17. Xem nội dung vụ vấn đề tại: http://caselaw.vn/ban-an/0K03lfqm
QJ

Loại bạn dạng án:SơthẩmCơ quan tiền xét xử:TAND cấp huyện

18. Xem câu chữ vụ vấn đề tại: http://caselaw.vn/ban-an/YRE2oue
RM5

Loại phiên bản án: PhúcthẩmCơ quan lại xét xử: Tòa siêng trách tòa án nhân dân tối cao

19. Xem ngôn từ vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/JIj
GHKms6S

Loại phiên bản án:SơthẩmCơ quan liêu xét xử:TAND cấp tỉnh

E. Tranhchấp về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp giữa những thành viên củacông ty hoặc về việc ủy quyền phần vốn góp vào doanh nghiệp của thành viên côngty đó cho những người khác chưa hẳn là thành viên của khách hàng (1 phiên bản án);

20. http://caselaw.vn/ban-an/hpa
SMBx
EEl

Loại phiên bản án: người đứng đầu thẩmCơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán

F. Tranhchấp về việc ủy quyền cổ phiếu không đề tên và cổ phiếu có đề tên (4 bảnán);

21. Xem câu chữ vụ bài toán tại: http://caselaw.vn/ban-an/s
Zme
Z3n
PEX

22. Xem nội dung vụ câu hỏi tại: http://caselaw.vn/ban-an/s
Ef9te
Ugff

23. Xem ngôn từ vụ câu hỏi tại: http://caselaw.vn/ban-an/cr
INyl
JVyq

Loại bản án: SơthẩmCơ quan tiền xét xử: tòa án nhân dân cấp tỉnh

24. Xem ngôn từ vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/ZBRk5kt
Sjx

Loại phiên bản án: PhúcthẩmCơ quan tiền xét xử: Tòa siêng trách tòa án nhân dân tối cao

G. Tranhchấp về quyền được phân tách lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ, thanh toán nợ củacông ty (1 bản án);

25. Xem ngôn từ vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/JIj
GHKms6S

Loại ản án: Sơ thẩmCơ quan lại xét xử: tòa án cấp tỉnh

H. Tranhchấp về việc thanh lý tài sản, phân loại nợ giữa các thành viên của công tytrong trường hợp doanh nghiệp bị giải thể (3 bạn dạng án)

26. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/x
D7KLDNw
D8

27. Xem câu chữ vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/5b6X7n7Bh
F

Loại bản án: giám đốc thẩmCơ quan tiền xét xử: Hội đồng thẩm phán

28. Xem văn bản vụ bài toán tại: http://caselaw.vn/ban-an/WQq
Puebloc

Loại bản án: SơthẩmCơ quan liêu xét xử: tòa án cấp tỉnh

I. Tranhchấp về các vấn đề khác giữa những thành viên của chúng ta liên quan mang đến việcthành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hòa hợp nhất, chia, tách, thay đổi hìnhthức tổ chức của người sử dụng (6 bản án).

Xem thêm: Bãi " tắm tiên sông hồng lên báo nước ngoài, bãi tắm sông hồng

29. Xem văn bản vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Lkkgwvm
GRg

30. Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/ih
Hn94z
QO7

Loại phiên bản án: Sơ thẩmCơ quan liêu xét xử: tòa án nhân dân cấp tỉnh

31. Xem văn bản vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/SGf
EKQQFp

Loại bản án:Sơ thẩmCơ quan xét xử:TAND cấp cho tỉnh

32. Xem nội dung vụ vấn đề tại:  http://caselaw.vn/ban-an/YRE2oue
RM5

Loại bản án: Phúc thẩmCơ quan tiền xét xử: Tòa chăm trách tand tốicao

33. Xem văn bản vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/a
PHb
Lvt
DMw

Loại bản án: Sơ thẩmCơ quan liêu xét xử: tand cấp tỉnh

34. Xem nội dung vụ vấn đề tại: http://caselaw.vn/ban-an/IZ9SIw
Hogc

Loại phiên bản án: SơthẩmCơ quan liêu xét xử: tand cấp tỉnh

Trở về giữa yêu yêu đương | Phần 2 - Tập 34 | Thu bị mẹ ck "cạch mặt"

96692 Lượt coi | 0 Lượt mê thích | 0 Lượt share
Thu đã hàn đính với ông xã và trở lại nhà xin lỗi bà Dung. Tuy vậy mẹ chồng tuyên bố không nhận con dâu như Thu: “Đi dễ dàng về khó. Kể từ khi chị bước chân ra khỏi loại nhà này, tôi xem như không có người nhỏ dâu như chị rồi”.
*

Trở về thân yêu yêu đương | Phần 2 - Tập 36 | Yến bị chị Xuân tạt một gáo nước lạnh lẽo

94380 Lượt xem | 0 Lượt yêu thích
*

Trở về thân yêu yêu thương | Phần 2 - Tập 26 | Yến đã cho ông chồng cơ hội?

90059 Lượt coi | 0 Lượt yêu thích
*

Trở về giữa yêu yêu thương | Phần 2 - Tập 21 | Toàn hoàn thành khoát với vợ, Yến sòng phẳng trả nhà ông chồng 100 triệu vnd

41110 Lượt xem | 0 Lượt ham mê
*

Trở về thân yêu thương | Phần 2 - Tập 16 | Yến cưng cửng quyết ly hôn?

75284 Lượt coi | 0 Lượt thích
*

Trở về thân yêu yêu đương | Phần 2 - Tập 12 | Toàn từ ái vị vợ chạm mặt lại tình cũ

82238 Lượt xem | 0 Lượt say đắm
*

Trở về thân yêu yêu mến | Phần 2 - Tập 37 | Ông Phương khóc bởi vì thương Toàn

78799 Lượt coi | 0 Lượt đam mê
*

Trở về thân yêu yêu quý | Tập 37 | Giúp câu hỏi nhà ông Phương vừa quăng quật rác bừa bãi, vừa "ăn vạ" nhà

32390 Lượt coi | 0 Lượt say đắm
*

Trở về giữa yêu mến | Tập 6 | Ông Phương (NSND Hoàng Dũng) cô đơn trong bao gồm căn nhà của bản thân

66616 Lượt coi | 5 Lượt ưng ý
*

Trở về giữa yêu yêu quý | Phần 2 - Tập đôi mươi | Toàn bé đã tất cả chị Xuân siêng sóc, chuẩn bị hết cửa quay về bên Yến

63654 Lượt xem | 0 Lượt yêu thích
*

Trở về thân yêu thương | Phần 2 - Tập 15 | Bà Dung xúi Đức kiếm bà xã mới

37770 Lượt coi | 0 Lượt phù hợp
*

Trở về giữa yêu yêu quý | Phần 2 - Tập 14 | căng thẳng mệt mỏi vì chồng, Yến định trở lại với tình cũ?

98365 Lượt coi | 0 Lượt mê thích
*

Trở về thân yêu thương | Phần 2 - Tập 11 | Yến gặp gỡ lại người yêu cũ trong bộ dáng bảnh bao

84426 Lượt xem | 0 Lượt đam mê
*

Trở về giữa yêu yêu đương | Phần 2 - Tập 10 | Thu sẽ ly hôn chồng, về với cha ruột?

37184 Lượt coi | 0 Lượt ưa thích
*

Trở về giữa yêu yêu mến | Phần 2 - Tập 7 | Liệu Thu có liên tiếp chịu đựng tính ghen tuông tuông, vũ phu của Đức?

96179 Lượt coi | 2 Lượt thích hợp
*

Trở về giữa yêu yêu đương | Phần 2 - Tập 4 | Thu đòi xua cô giúp việc, Đức và Toàn làm lành sau cãi cọ

63431 Lượt xem | 0 Lượt phù hợp
*

Trở về giữa yêu yêu mến | Phần 2 - Tập 25 | Toàn tức giận bởi Yến đi cùng với tình cũ, trách vk "hám tiền"

75663 Lượt xem | 1 Lượt thích
*

Trở về thân yêu yêu thương | Phần 2 - Tập 39 | Liệu Toàn và Yến có quay trở lại với nhau?

257042 Lượt coi | 4 Lượt thích hợp
*

Trở về giữa yêu yêu thương | Phần 2 - Tập 38 | Yến ra quyết định nộp solo ly hôn

150760 Lượt xem | 0 Lượt phù hợp
*

Trở về thân yêu yêu mến | Phần 2 - Tập 35 | Yến gồm cho tình cũ cơ hội?

65518 Lượt xem | 0 Lượt thích hợp
*

Trở về giữa yêu yêu thương | Phần 2 - Tập 33 | Ông Phương ý muốn hàn gắn mang đến vợ ông chồng Toàn

46541 Lượt coi | 1 Lượt mê say
*
*
*

thành phầm của
*

Giấy phép tin tức điện tử số 2526/GP-TTĐT do Sở tin tức và Truyền thông thành phố hà nội cấp.