khóa huấn luyện và đào tạo Lập trình lập trình sẵn C# .Net Lập trình áp dụng Lập lịch với C# Winform thiết kế giao diện vận dụng Lập định kỳ C# Winform

Không gồm gì hoàn hảo và tuyệt vời nhất hơn là luyện tập với lấy ví dụ thực tế. Nào với mọi người trong nhà thử thách bản thân cùng với ứng dụng: Lập lịch.

Bạn đang xem: Thiết kế giao diện bằng visual studio

Bạn nên có kiến thức và kỹ năng về:

Lập trình Winform cơ phiên bản Delegate –Event Timer Notify
Icon Registry giải pháp xử lý ngày mon năm

Code
Form1.Designer.cs

namespace Calender partial class Form1 /// /// Required designer variable. /// private System.Component
Model.IContainer components = null; /// /// Clean up any resources being used. /// /// true if managed resources should be disposed; otherwise, false. Protected override void Dispose(bool disposing) if (disposing && (components != null)) components.Dispose(); base.Dispose(disposing); #region Windows size Designer generated code /// /// Required method for Designer support - vày not modify /// the contents of this method with the code editor. /// private void Initialize
Component() this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel(); this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel(); this.panel3 = new System.Windows.Forms.Panel(); this.panel4 = new System.Windows.Forms.Panel(); this.panel5 = new System.Windows.Forms.Panel(); this.dtpk
Date = new System.Windows.Forms.Date
Time
Picker(); this.btn
To
Day = new System.Windows.Forms.Button(); this.btn
Monday = new System.Windows.Forms.Button(); this.btn
Tuesday = new System.Windows.Forms.Button(); this.btn
Wednesday = new System.Windows.Forms.Button(); this.btn
Thusday = new System.Windows.Forms.Button(); this.btn
Friday = new System.Windows.Forms.Button(); this.btn
Saturday = new System.Windows.Forms.Button(); this.btn
Sunday = new System.Windows.Forms.Button(); this.btn
Previours = new System.Windows.Forms.Button(); this.btn
Next = new System.Windows.Forms.Button(); this.panel6 = new System.Windows.Forms.Panel(); this.ckb
Notify = new System.Windows.Forms.Check
Box(); this.nm
Notify = new System.Windows.Forms.Numeric
Up
Down(); this.panel1.Suspend
Layout(); this.panel2.Suspend
Layout(); this.panel3.Suspend
Layout(); this.panel4.Suspend
Layout(); this.panel6.Suspend
Layout(); ((System.Component
Model.ISupport
Initialize)(this.nm
Notify)).Begin
Init(); this.Suspend
Layout(); // // panel1 // this.panel1.Controls.Add(this.panel3); this.panel1.Controls.Add(this.panel2); this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 12); this.panel1.Name = "panel1"; this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(741, 461); this.panel1.Tab
Index = 0; // // panel2 // this.panel2.Controls.Add(this.panel5); this.panel2.Controls.Add(this.panel4); this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(3, 37); this.panel2.Name = "panel2"; this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(735, 421); this.panel2.Tab
Index = 0; // // panel3 // this.panel3.Controls.Add(this.panel6); this.panel3.Controls.Add(this.btn
To
Day); this.panel3.Controls.Add(this.dtpk
Date); this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(3, 3); this.panel3.Name = "panel3"; this.panel3.Size = new System.Drawing.Size(735, 28); this.panel3.Tab
Index = 1; // // panel4 // this.panel4.Controls.Add(this.btn
Next); this.panel4.Controls.Add(this.btn
Previours); this.panel4.Controls.Add(this.btn
Sunday); this.panel4.Controls.Add(this.btn
Saturday); this.panel4.Controls.Add(this.btn
Friday); this.panel4.Controls.Add(this.btn
Thusday); this.panel4.Controls.Add(this.btn
Wednesday); this.panel4.Controls.Add(this.btn
Tuesday); this.panel4.Controls.Add(this.btn
Monday); this.panel4.Location = new System.Drawing.Point(3, 3); this.panel4.Name = "panel4"; this.panel4.Size = new System.Drawing.Size(729, 46); this.panel4.Tab
Index = 0; // // panel5 // this.panel5.Location = new System.Drawing.Point(88, 55); this.panel5.Name = "panel5"; this.panel5.Size = new System.Drawing.Size(561, 363); this.panel5.Tab
Index = 1; // // dtpk
Date // this.dtpk
Date.Location = new System.Drawing.Point(287, 3); this.dtpk
Date.Name = "dtpk
Date"; this.dtpk
Date.Size = new System.Drawing.Size(200, 20); this.dtpk
Date.Tab
Index = 0; // // btn
To
Day // this.btn
To
Day.Location = new System.Drawing.Point(493, 0); this.btn
To
Day.Name = "btn
To
Day"; this.btn
To
Day.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); this.btn
To
Day.Tab
Index = 1; this.btn
To
Day.Text = "Hôm nay"; this.btn
To
Day.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // btn
Monday // this.btn
Monday.Location = new System.Drawing.Point(85, 3); this.btn
Monday.Name = "btn
Monday"; this.btn
Monday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40); this.btn
Monday.Tab
Index = 0; this.btn
Monday.Text = "Thứ 2"; this.btn
Monday.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // btn
Tuesday // this.btn
Tuesday.Location = new System.Drawing.Point(166, 3); this.btn
Tuesday.Name = "btn
Tuesday"; this.btn
Tuesday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40); this.btn
Tuesday.Tab
Index = 1; this.btn
Tuesday.Text = "Thứ 3"; this.btn
Tuesday.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // btn
Wednesday // this.btn
Wednesday.Location = new System.Drawing.Point(247, 3); this.btn
Wednesday.Name = "btn
Wednesday"; this.btn
Wednesday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40); this.btn
Wednesday.Tab
Index = 2; this.btn
Wednesday.Text = "Thứ 4"; this.btn
Wednesday.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // btn
Thusday // this.btn
Thusday.Location = new System.Drawing.Point(328, 3); this.btn
Thusday.Name = "btn
Thusday"; this.btn
Thusday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40); this.btn
Thusday.Tab
Index = 3; this.btn
Thusday.Text = "Thứ 5"; this.btn
Thusday.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // btn
Friday // this.btn
Friday.Location = new System.Drawing.Point(409, 3); this.btn
Friday.Name = "btn
Friday"; this.btn
Friday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40); this.btn
Friday.Tab
Index = 4; this.btn
Friday.Text = "Thứ 6"; this.btn
Friday.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // btn
Saturday // this.btn
Saturday.Location = new System.Drawing.Point(490, 3); this.btn
Saturday.Name = "btn
Saturday"; this.btn
Saturday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40); this.btn
Saturday.Tab
Index = 5; this.btn
Saturday.Text = "Thứ 7"; this.btn
Saturday.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // btn
Sunday // this.btn
Sunday.Location = new System.Drawing.Point(571, 3); this.btn
Sunday.Name = "btn
Sunday"; this.btn
Sunday.Size = new System.Drawing.Size(75, 40); this.btn
Sunday.Tab
Index = 6; this.btn
Sunday.Text = "Chủ nhật"; this.btn
Sunday.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // btn
Previours // this.btn
Previours.Location = new System.Drawing.Point(4, 3); this.btn
Previours.Name = "btn
Previours"; this.btn
Previours.Size = new System.Drawing.Size(75, 40); this.btn
Previours.Tab
Index = 7; this.btn
Previours.Text = "Tháng trước"; this.btn
Previours.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // btn
Next // this.btn
Next.Location = new System.Drawing.Point(651, 3); this.btn
Next.Name = "btn
Next"; this.btn
Next.Size = new System.Drawing.Size(75, 40); this.btn
Next.Tab
Index = 8; this.btn
Next.Text = "Tháng sau"; this.btn
Next.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // panel6 // this.panel6.Controls.Add(this.nm
Notify); this.panel6.Controls.Add(this.ckb
Notify); this.panel6.Location = new System.Drawing.Point(7, 0); this.panel6.Name = "panel6"; this.panel6.Size = new System.Drawing.Size(210, 28); this.panel6.Tab
Index = 2; // // ckb
Notify // this.ckb
Notify.Auto
Size = true; this.ckb
Notify.Location = new System.Drawing.Point(3, 4); this.ckb
Notify.Name = "ckb
Notify"; this.ckb
Notify.Size = new System.Drawing.Size(53, 17); this.ckb
Notify.Tab
Index = 0; this.ckb
Notify.Text = "Notify"; this.ckb
Notify.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // nm
Notify // this.nm
Notify.Location = new System.Drawing.Point(62, 4); this.nm
Notify.Maximum = new decimal(new int<> 3600, 0, 0, 0); this.nm
Notify.Minimum = new decimal(new int<> 1, 0, 0, 0); this.nm
Notify.Name = "nm
Notify"; this.nm
Notify.Size = new System.Drawing.Size(60, 20); this.nm
Notify.Tab
Index = 1; this.nm
Notify.Value = new decimal(new int<> 1, 0, 0, 0); // // Form1 // this.Auto
Scale
Dimensions = new System.Drawing.Size
F(6F, 13F); this.Auto
Scale
Mode = System.Windows.Forms.Auto
Scale
Mode.Font; this.Client
Size = new System.Drawing.Size(765, 478); this.Controls.Add(this.panel1); this.Name = "Form1"; this.Text = "Calender"; this.panel1.Resume
Layout(false); this.panel2.Resume
Layout(false); this.panel3.Resume
Layout(false); this.panel4.Resume
Layout(false); this.panel6.Resume
Layout(false); this.panel6.Perform
Layout(); ((System.Component
Model.ISupport
Initialize)(this.nm
Notify)).End
Init(); this.Resume
Layout(false); #endregion private System.Windows.Forms.Panel panel1; private System.Windows.Forms.Panel panel3; private System.Windows.Forms.Panel panel6; private System.Windows.Forms.Numeric
Up
Down nm
Notify; private System.Windows.Forms.Check
Box ckb
Notify; private System.Windows.Forms.Button btn
To
Day; private System.Windows.Forms.Date
Time
Picker dtpk
Date; private System.Windows.Forms.Panel panel2; private System.Windows.Forms.Panel panel5; private System.Windows.Forms.Panel panel4; private System.Windows.Forms.Button btn
Next; private System.Windows.Forms.Button btn
Previours; private System.Windows.Forms.Button btn
Sunday; private System.Windows.Forms.Button btn
Saturday; private System.Windows.Forms.Button btn
Friday; private System.Windows.Forms.Button btn
Thusday; private System.Windows.Forms.Button btn
Wednesday; private System.Windows.Forms.Button btn
Tuesday; private System.Windows.Forms.Button btn
Monday; Code
Form1.cs

using System;using System.Collections.Generic;using System.Component
Model;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;namespace Calender public partial class Form1 : size public Form1() Initialize
Component(); Code
Daily
Plan.Designer.cs

namespace Calender partial class Daily
Plan /// /// Required designer variable. /// private System.Component
Model.IContainer components = null; /// /// Clean up any resources being used. /// /// true if managed resources should be disposed; otherwise, false. Protected override void Dispose(bool disposing) if (disposing && (components != null)) components.Dispose(); base.Dispose(disposing); #region Windows size Designer generated code /// /// Required method for Designer tư vấn - bởi not modify /// the contents of this method with the code editor. /// private void Initialize
Component() this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel(); this.pnl
Job = new System.Windows.Forms.Panel(); this.dtpk
Date = new System.Windows.Forms.Date
Time
Picker(); this.mns
Main = new System.Windows.Forms.Menu
Strip(); this.mnsi
Add
Job = new System.Windows.Forms.Tool
Strip
Menu
Item(); this.mnsi
To
Day = new System.Windows.Forms.Tool
Strip
Menu
Item(); this.panel3 = new System.Windows.Forms.Panel(); this.btn
Next
Day = new System.Windows.Forms.Button(); this.btn
Previours
Day = new System.Windows.Forms.Button(); this.panel1.Suspend
Layout(); this.mns
Main.Suspend
Layout(); this.panel3.Suspend
Layout(); this.Suspend
Layout(); // // panel1 // this.panel1.Controls.Add(this.panel3); this.panel1.Controls.Add(this.pnl
Job); this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 27); this.panel1.Name = "panel1"; this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(754, 484); this.panel1.Tab
Index = 0; // // pnl
Job // this.pnl
Job.Location = new System.Drawing.Point(3, 32); this.pnl
Job.Name = "pnl
Job"; this.pnl
Job.Size = new System.Drawing.Size(748, 447); this.pnl
Job.Tab
Index = 0; // // dtpk
Date // this.dtpk
Date.Location = new System.Drawing.Point(265, 4); this.dtpk
Date.Name = "dtpk
Date"; this.dtpk
Date.Size = new System.Drawing.Size(200, 20); this.dtpk
Date.Tab
Index = 1; // // mns
Main // this.mns
Main.Items.Add
Range(new System.Windows.Forms.Tool
Strip
Item<> this.mnsi
Add
Job, this.mnsi
To
Day); this.mns
Main.Location = new System.Drawing.Point(0, 0); this.mns
Main.Name = "mns
Main"; this.mns
Main.Size = new System.Drawing.Size(775, 24); this.mns
Main.Tab
Index = 1; this.mns
Main.Text = "menu
Strip1"; // // mnsi
Add
Job // this.mnsi
Add
Job.Name = "mnsi
Add
Job"; this.mnsi
Add
Job.Size = new System.Drawing.Size(74, 20); this.mnsi
Add
Job.Text = "Thêm việc"; // // mnsi
To
Day // this.mnsi
To
Day.Name = "mnsi
To
Day"; this.mnsi
To
Day.Size = new System.Drawing.Size(68, 20); this.mnsi
To
Day.Text = "Hôm nay"; // // panel3 // this.panel3.Controls.Add(this.btn
Previours
Day); this.panel3.Controls.Add(this.btn
Next
Day); this.panel3.Controls.Add(this.dtpk
Date); this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(3, 3); this.panel3.Name = "panel3"; this.panel3.Size = new System.Drawing.Size(748, 27); this.panel3.Tab
Index = 1; // // btn
Next
Day // this.btn
Next
Day.Location = new System.Drawing.Point(670, 3); this.btn
Next
Day.Name = "btn
Next
Day"; this.btn
Next
Day.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); this.btn
Next
Day.Tab
Index = 2; this.btn
Next
Day.Text = "Ngày mai"; this.btn
Next
Day.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // btn
Previours
Day // this.btn
Previours
Day.Location = new System.Drawing.Point(3, 1); this.btn
Previours
Day.Name = "btn
Previours
Day"; this.btn
Previours
Day.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); this.btn
Previours
Day.Tab
Index = 3; this.btn
Previours
Day.Text = "Hôm qua"; this.btn
Previours
Day.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // Daily
Plan // this.Auto
Scale
Dimensions = new System.Drawing.Size
F(6F, 13F); this.Auto
Scale
Mode = System.Windows.Forms.Auto
Scale
Mode.Font; this.Client
Size = new System.Drawing.Size(775, 511); this.Controls.Add(this.panel1); this.Controls.Add(this.mns
Main); this.Main
Menu
Strip = this.mns
Main; this.Name = "Daily
Plan"; this.Text = "Lịch vào ngày"; this.panel1.Resume
Layout(false); this.mns
Main.Resume
Layout(false); this.mns
Main.Perform
Layout(); this.panel3.Resume
Layout(false); this.Resume
Layout(false); this.Perform
Layout(); #endregion private System.Windows.Forms.Panel panel1; private System.Windows.Forms.Panel panel3; private System.Windows.Forms.Button btn
Previours
Day; private System.Windows.Forms.Button btn
Next
Day; private System.Windows.Forms.Date
Time
Picker dtpk
Date; private System.Windows.Forms.Panel pnl
Job; private System.Windows.Forms.Menu
Strip mns
Main; private System.Windows.Forms.Tool
Strip
Menu
Item mnsi
Add
Job; private System.Windows.Forms.Tool
Strip
Menu
Item mnsi
To
Day; Code
Daily
Plan.cs

using System;using System.Collections.Generic;using System.Component
Model;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;namespace Calender public partial class Daily
Plan : size public Daily
Plan() Initialize
Component(); Code
AJob.Designer.cs

namespace Calender partial class AJob /// /// Required designer variable. /// private System.Component
Model.IContainer components = null; /// /// Clean up any resources being used. /// /// true if managed resources should be disposed; otherwise, false. Protected override void Dispose(bool disposing) if (disposing && (components != null)) components.Dispose(); base.Dispose(disposing); #region Component Designer generated code /// /// Required method for Designer tư vấn - bởi not modify /// the contents of this method with the code editor. /// private void Initialize
Component() this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel(); this.ckb
Done = new System.Windows.Forms.Check
Box(); this.txb
Job = new System.Windows.Forms.Text
Box(); this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel(); this.nm
From
Hours = new System.Windows.Forms.Numeric
Up
Down(); this.nm
From
Minute = new System.Windows.Forms.Numeric
Up
Down(); this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); this.nm
To
Minute = new System.Windows.Forms.Numeric
Up
Down(); this.nm
To
Hours = new System.Windows.Forms.Numeric
Up
Down(); this.cb
Status = new System.Windows.Forms.Combo
Box(); this.btn
Edit = new System.Windows.Forms.Button(); this.btn
Delete = new System.Windows.Forms.Button(); this.panel1.Suspend
Layout(); this.panel2.Suspend
Layout(); ((System.Component
Model.ISupport
Initialize)(this.nm
From
Hours)).Begin
Init(); ((System.Component
Model.ISupport
Initialize)(this.nm
From
Minute)).Begin
Init(); ((System.Component
Model.ISupport
Initialize)(this.nm
To
Minute)).Begin
Init(); ((System.Component
Model.ISupport
Initialize)(this.nm
To
Hours)).Begin
Init(); this.Suspend
Layout(); // // panel1 // this.panel1.Controls.Add(this.btn
Delete); this.panel1.Controls.Add(this.btn
Edit); this.panel1.Controls.Add(this.cb
Status); this.panel1.Controls.Add(this.panel2); this.panel1.Controls.Add(this.txb
Job); this.panel1.Controls.Add(this.ckb
Done); this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(3, 0); this.panel1.Name = "panel1"; this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(747, 30); this.panel1.Tab
Index = 0; // // ckb
Done // this.ckb
Done.Auto
Size = true; this.ckb
Done.Location = new System.Drawing.Point(3, 3); this.ckb
Done.Name = "ckb
Done"; this.ckb
Done.Size = new System.Drawing.Size(15, 14); this.ckb
Done.Tab
Index = 0; this.ckb
Done.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // txb
Job // this.txb
Job.Location = new System.Drawing.Point(24, 0); this.txb
Job.Name = "txb
Job"; this.txb
Job.Size = new System.Drawing.Size(308, 20); this.txb
Job.Tab
Index = 1; // // panel2 // this.panel2.Controls.Add(this.nm
To
Minute); this.panel2.Controls.Add(this.nm
To
Hours); this.panel2.Controls.Add(this.label1); this.panel2.Controls.Add(this.nm
From
Minute); this.panel2.Controls.Add(this.nm
From
Hours); this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(338, 0); this.panel2.Name = "panel2"; this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(200, 30); this.panel2.Tab
Index = 2; // // nm
From
Hours // this.nm
From
Hours.Location = new System.Drawing.Point(3, 3); this.nm
From
Hours.Name = "nm
From
Hours"; this.nm
From
Hours.Size = new System.Drawing.Size(37, 20); this.nm
From
Hours.Tab
Index = 0; // // nm
From
Minute // this.nm
From
Minute.Location = new System.Drawing.Point(46, 3); this.nm
From
Minute.Name = "nm
From
Minute"; this.nm
From
Minute.Size = new System.Drawing.Size(37, 20); this.nm
From
Minute.Tab
Index = 1; // // label1 // this.label1.Auto
Size = true; this.label1.Location = new System.Drawing.Point(89, 5); this.label1.Name = "label1"; this.label1.Size = new System.Drawing.Size(27, 13); this.label1.Tab
Index = 2; this.label1.Text = "Đến"; // // nm
To
Minute // this.nm
To
Minute.Location = new System.Drawing.Point(160, 3); this.nm
To
Minute.Name = "nm
To
Minute"; this.nm
To
Minute.Size = new System.Drawing.Size(37, 20); this.nm
To
Minute.Tab
Index = 4; // // nm
To
Hours // this.nm
To
Hours.Location = new System.Drawing.Point(117, 3); this.nm
To
Hours.Name = "nm
To
Hours"; this.nm
To
Hours.Size = new System.Drawing.Size(37, 20); this.nm
To
Hours.Tab
Index = 3; // // cb
Status // this.cb
Status.Formatting
Enabled = true; this.cb
Status.Location = new System.Drawing.Point(541, 2); this.cb
Status.Name = "cb
Status"; this.cb
Status.Size = new System.Drawing.Size(103, 21); this.cb
Status.Tab
Index = 3; // // btn
Edit // this.btn
Edit.Location = new System.Drawing.Point(650, 0); this.btn
Edit.Name = "btn
Edit"; this.btn
Edit.Size = new System.Drawing.Size(45, 23); this.btn
Edit.Tab
Index = 4; this.btn
Edit.Text = "Sửa"; this.btn
Edit.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // btn
Delete // this.btn
Delete.Location = new System.Drawing.Point(699, 0); this.btn
Delete.Name = "btn
Delete"; this.btn
Delete.Size = new System.Drawing.Size(45, 23); this.btn
Delete.Tab
Index = 5; this.btn
Delete.Text = "Xóa"; this.btn
Delete.Use
Visual
Style
Back
Color = true; // // AJob // this.Auto
Scale
Dimensions = new System.Drawing.Size
F(6F, 13F); this.Auto
Scale
Mode = System.Windows.Forms.Auto
Scale
Mode.Font; this.Controls.Add(this.panel1); this.Name = "AJob"; this.Size = new System.Drawing.Size(753, 33); this.panel1.Resume
Layout(false); this.panel1.Perform
Layout(); this.panel2.Resume
Layout(false); this.panel2.Perform
Layout(); ((System.Component
Model.ISupport
Initialize)(this.nm
From
Hours)).End
Init(); ((System.Component
Model.ISupport
Initialize)(this.nm
From
Minute)).End
Init(); ((System.Component
Model.ISupport
Initialize)(this.nm
To
Minute)).End
Init(); ((System.Component
Model.ISupport
Initialize)(this.nm
To
Hours)).End
Init(); this.Resume
Layout(false); #endregion private System.Windows.Forms.Panel panel1; private System.Windows.Forms.Panel panel2; private System.Windows.Forms.Numeric
Up
Down nm
From
Hours; private System.Windows.Forms.Text
Box txb
Job; private System.Windows.Forms.Check
Box ckb
Done; private System.Windows.Forms.Button btn
Delete; private System.Windows.Forms.Button btn
Edit; private System.Windows.Forms.Combo
Box cb
Status; private System.Windows.Forms.Numeric
Up
Down nm
To
Minute; private System.Windows.Forms.Numeric
Up
Down nm
To
Hours; private System.Windows.Forms.Label label1; private System.Windows.Forms.Numeric
Up
Down nm
From
Minute; Code
AJob.cs

using System;using System.Collections.Generic;using System.Component
Model;using System.Drawing;using System.Data;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;namespace Calender public partial class AJob : User
Control public AJob() Initialize
Component();

File ứng dụng
Demo

Bài sau chúng ta sẽ cùng cả nhà tạoma trân hiển thị lịch mang lại ứng dụng.

Đừng quên: “Luyện tập –Thử thách –Không mắc cỡ khó

Thảo luận

Nếu các bạn có bất kỳ khó khăn hay vướng mắc gì về khóa học, đừng rụt rè đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN dưới hoặc vào mục HỎI và ĐÁP trên tủ sách Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Với hầu hết ai tê mê lập trình chắc hẳn không còn không quen với phần mềm Visual Studio. Đặc biệt các bạn theo xua hướng VB cùng C#. Tuy nhiên Visual Studio lại là cái tên mới mẻ cho tất cả những người mới xả thân vào ngành lập trình. Nội dung bài viết dưới phía trên của docongtuong.edu.vn sẽ hỗ trợ những tin tức tổng quan, những tại sao bạn nên kiến tạo giao diện bằng Visual Studio. Thuộc docongtuong.edu.vn theo dõi và tò mò ngay nhé!


Tổng quan tiền về Visual Studio

Visual Studio là gì?

Visual Studio xuất xắc gọi không thiếu là Microsoft Visual Studio. Đây là một phần mềm hỗ trợ số 1 cho công việc lập trình website do Microsoft phạt triển. Là công cụ hỗ trợ đang sở hữu vị trí số một nỗ lực giới, hiện tại vẫn chưa có phần mềm đối phương nào rất có thể thay nạm được nó.

Là một IDE được sản xuất vì Microsoft, đa số người thường gọi Visual Studio như một trình biên soạn thảo mã nổi tiếng được rất nhiều người sử dụng nhất thay giới. Tại sao là vì ứng dụng này được cung cấp nhiều ngôn từ lập trình không giống nhau, thông dụng nhất là VB+ với C#. Bạn thiết kế giao diện bởi Visual Studio sẽ thoải mái và dễ chịu lựa lựa chọn những ngôn từ lập trình rất gần gũi để cải cách và phát triển phần mềm. Bên cạnh ra, Visual Studio còn dùng để phát triển các phần mềm của Microsft, những trang web, dịch vụ web và ứng dụng web.

Đến nay, Microsoft đã phát hành nhiều phiên bản phần mềm không giống nhau để giao hàng nhu ước sử dụng đa dạng mẫu mã của bạn dùng. Các chúng ta cũng có thể dễ dàng lựa chọn hầu như phiên bạn dạng tương mê say với cấu hình máy và giao diện cân xứng mục đích sử dụng.

*
Tổng quan lại về Visual Studio

Lịch sử cải cách và phát triển của Visual Studio

Được thành lập và hoạt động vào năm 1997, tiện ích Visual Studio được reviews với thương hiệu mã Boston. Đồng thời ứng dụng này được chia thành hai phiên phiên bản là Visual Studio Professional với Visual Studio Enterprise. Xung quanh hai phiên bản tính mức giá trên, Microsoft vẫn có cung ứng phiên bản miễn phí cho những người dùng. Visual Studio phiên bạn dạng “Express” là phiên bản miễn mức giá từ 2013 về bên trước, còn “Community” là phiên bạn dạng Visual Studio miễn phí từ năm ngoái trở về sau.

Trải qua vài ba thập kỷ phân phát triển, hiện nay Microsoft cho giới thiệu phiên bản mới độc nhất vô nhị là Visual Studio 2019. Phiên phiên bản này đưa về nhiều công dụng hữu ích và cuốn hút hơn đến lập trình viên mong thiết kế giao diện bởi Visual Studio. Rõ ràng nó tích hợp thêm trợ lý AI trong Visual Studio Intelli
Code và cách tân và phát triển tính năng Live Share cực kì tiện lợi. ở bên cạnh đó, Microsoft cũng nâng cấp phiên phiên bản mới về giao diện thao tác và hiệu suất, nhằm đưa tới những trải nghiệm tốt nhất cho những người dùng.

*
Lịch sử phát triển của Visual Studio

Các chức năng của Visual Studio

Biên tập mã

Khi thiết kế giao diện bằng Visual Studio, phần mềm bao bao gồm một trình soạn thảo mã cung ứng cùng với hoàn thiện mã. Nó thực hiện bằng cách sử dụng Intelli
Sence cho những hàm, những biến và phương thức cũng như đến các kết cấu ngôn ngữ như truy vấn với vòng điều khiển.

Các trình biên tập mã của luật pháp này còn hỗ trợ thiết đặt dấu trang trong mã để điều phối trang website một phương pháp nhanh chóng. Bản lĩnh này bao hàm thu hẹp các khối mã lệnh, kiếm tìm kiếm ngày càng tăng cho các văn bạn dạng thông thường xuyên và những biểu thức thiết yếu quy,..Ngoài ra, trình biên tập mã của Visual Studio còn hỗ trợ đổi mới mã nguồn, chẳng hạn như tham số bố trí lại, khai thác và đóng gói giao diện, trở nên và cách thức đổi tên,…

Thêm vào đó, ứng dụng có thiên tài biên dịch tăng thêm hay có cách gọi khác là biên dịch nền. Khi người dùng viết mã, Visual Studio vẫn biên dịch các mã đang được viết trong nền để tin báo phản hồi về cú pháp. Nó còn biên dịch lỗi, ví như phát hiện lỗi đã được ghi lại bằng các gạch dưới gợn sóng màu đỏ.

*
Các bản lĩnh của Visual Studio

Trình gỡ lỗi

Thiết kế giao diện bởi Visual Studio được trang bị anh tài trình gỡ lỗi, bên cạnh đó vừa là trình gỡ lỗi cung cấp máy vừa là trình gỡ lỗi cấp cho mã nguồn. Trình gỡ lỗi vận động trên cả hai mã làm chủ và ngôn ngữ máy nên rất có thể gỡ lỗi các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình của Visual Studio. Lân cận đó, nó còn được đính hẳn nhiên quy trình vận động nên có tính năng gỡ lỗi quy trình.

Thiết kế

Windows Forms Designer

Tính năng này được dùng nhằm mục tiêu xây dựng GUI (Giao diện đồ dùng họa tín đồ dùng) sử dụng Windows Forms, được tạo nên bằng các nút điều khiển phía bên trong hoặc khóa bọn chúng vào ở bên cạnh mẫu. Các nguồn tài liệu như cơ sở tài liệu và tróc nã vấn được liên kết những công cố điều khiển trình bày dữ liệu nhưu vỏ hộp danh sách, hộp văn bản,…

WPF Designer

Tương tự như Windows Forms Designer, nhân kiệt này có tác dụng hỗ trợ kéo với thả ẩn dụ, cực kỳ tiện lợi cho tất cả những người thiết kế giao diện bởi Visual Studio. Mục đích nhằm mục đích sử dụng xúc tiến giữa tín đồ và máy nhằm nhắm phương châm theo Windows Presentation Foundation. Sau đó cung cấp kết nối tài liệu và auto hóa sắp xếp quản lý mang lại WPF.

*
Tính năng thiết kế của Windows Visual StudioWeb designer/development

Tính năng trình biên soạn thảo và thi công trang web của Visual Studio cho phép người dùng kiến thiết trang web chỉ bằng cách kéo thả các đối tượng. Người lập trình tạo ra các thiết kế giao diện bởi Visual Studio trực quan từ những đối tượng giao diện bao gồm sẵn, thông dụng. Chỉ việc điều chỉnh kích thước, vị trí, văn bản thì đã có thể thiết kế được trang web rất đầy đủ các tuấn kiệt cơ bản.

Bên cạnh đó, Visual Studio còn có một số tính năng nổi bật cần phải nói tới như hỗ trợ đa nền tảng, cung cấp các app mở rộng, bảo mật kho lưu trữ, tàng trữ dữ liệu phân cung cấp và cung cấp Git.

Tại sao chúng ta nên lựa chọn thi công giao diện bằng Visual Studio

Chắc chắn để một trong những phần mềm thu được vị trí bậc nhất trong vô vàn các ứng dụng lập trình khác, Visual Studio đề xuất sở hữu hồ hết ưu rứa vượt trội để vứt xa đối thủ của mình. Dưới đấy là một số lý do bạn cần lựa chọn thiết kế giao diện bởi Visual Studio. Cố thể:

Visual Studio cung cấp nhiều ngôn từ lập trình không giống nhau như C, C++, C#, F#, Visual Basic, C++/CLI và các ngôn ngữ khác ví như J++/J#, Python cùng Ruby. Đặc biệt ứng dụng còn cung ứng XML/XSLT, HTML/XHTML, Java
Script với CSS.Tính năng trình gỡ lỗi Debugger giúp xây dựng giao diện bởi Visual Studio trở nên dễ dãi hơn. Bằng cách thiết lập những breakpoint có thể chấp nhận được tạm dừng thực thi trong thời điểm tạm thời tại một điểm nhất mực và đo lường và tính toán trạng thái của chương trình thông qua các quý giá của biến.Giao diện của phần mềm cực kì thân thiện cùng dễ sử dụng, ngay lập tức cả cho người mới bước đầu lập trình.Là môi trường xung quanh lập trình trực quan cho phép người dùng thiết kế chuyên nghiệp chỉ bằng các thao tác dễ dàng và đơn giản như kéo thả đối tượng.
*
Lý do bạn nên lựa chọn kiến thiết giao diện bằng Visual Studio

Lý vày bạn nên chọn thiết kế giao diện bởi Visual Studio của docongtuong.edu.vn

Là một công ty nâng cao về mảng thiết kế website, đội ngũ docongtuong.edu.vn tự hào khi được rất nhiều khách sản phẩm doanh nghiệp gạn lọc và gửi gắm website cho công ty. Với đội ngũ kỹ sư tay nghề cao trong thiết kế giao diện bằng Visual Studio, năng động, sáng tạo, docongtuong.edu.vn luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu cũng giống như khó khăn của khách hàng hành. Đảm bảo đưa đến cho khách hàng những thi công website hóa học lượng, chuẩn chỉnh SEO với ngân sách hợp lý nhất.

Xem thêm:

Lấy quý khách hàng làm trọng tâm, docongtuong.edu.vn luôn luôn có quy trình làm việc chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ dịch vụ về tối ưu nhất. Đồng thời cung ứng nhiều gói xây đắp website với ngân sách chi tiêu cạnh tranh. Chúng ta cũng có thể truy cập website docongtuong.edu.vn để cập nhật thêm nhiều tin tức hữu ích khác.

*
Lựa chọn kiến thiết giao diện bằng Visual Studio của docongtuong.edu.vn

Lời kết

Thông qua nội dung bài viết trên đây, docongtuong.edu.vn vừa chia sẻ đến các bạn những tin tức tổng quan liêu về Visual Studio cũng giống như các tuấn kiệt vượt trội của áp dụng này. Đặc biệt giúp chúng ta hiểu rõ hơn tại sao nên thiết kế giao diện bởi Visual Studio. Hãy đọc ứng dụng Visual Studio để đề xuất và sàng lọc phiên bản phù hòa hợp cho máy tính của bạn. Và hãy nhờ rằng theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị tốt nhất nhé!