When an alien invasion interrupts a bachelor party, two childhood friends reunite as the kick-ass laze tag duo they once were to fight back.

Bạn đang xem: Cuộc chiến người ngoài hành tinh


Q55LZZjyz
YR4kz
Gk/AAAABR707a
QOFc
Sceu
ZIMKl8i
Q_j
MLTw
X9ZLx
CT2s
F8Z-cqj
QY6i
Tn0UFGCc
Ww9UPCkal
I_Tgx
Rk
Yw0pazm
Nk
Qoi3Rx
H1TUa
Ub
UBUf5x.jpg?r=770" alt="*">