SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
Trường : Đỗ Công Tường Đồng Tháp
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 04/09/2017


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung:

Tổng số lớp sáng 28
Tổng số lớp chiều 28
Tổng số lớp 2b 28
Tổng số giáo viên 76
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 15

Trang chủ


Trường Trung Học Phổ Thông Đỗ Công Tường
Địa chỉ: Đường Võ Văn Trị, phường Hòa Thuận, Thành Phố Cao Lãnh - Email:thpt.docongtuong.dongthap@moet.edu.vn
Điện thoại: (067) 3871670 - 3851512